เตรียมตั้งนิคมจัดการกากอุตสาหกรรมและนิคมรีไซเคิล

16 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 3190 ครั้ง


	เตรียมตั้งนิคมจัดการกากอุตสาหกรรมและนิคมรีไซเคิล

กรมโรงงานเสนอแผนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2558-2562)  เพื่อหา 6 พื้นที่รองรับการจัดตั้งนิคมจัดการกากอุตสาหกรรมและนิคมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิล พร้อมเดินหน้ากระจายอำนาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดดูแลขยะอุตสาหกรรมอันตรายนำร่องที่จังหวัดระยอง เม.ย.นี้  ส่วนรถขนต้องติดตั้งจีพีเอสเพื่อให้สามารถติดตามได้

16 เม.ย. 2558 นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอแผนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2558-2562) ให้นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบต่อไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการขยะโดยรวมของประเทศ ในแผนนี้  ส่วนหนึ่งของแผนจะมีการกำหนดพื้นที่ 6 จุด เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการจัดตั้งนิคมจัดการกากอุตสาหกรรมและนิคมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิล ซึ่งขณะนี้ได้รับความรวมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาโดยจัดแบ่งเป็น 6 ทีม เช่น ทีมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและทีมภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงเผาขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนวันละ 500 ตัน ซึ่งในอนาคตหากดำเนินการได้ด้วยดีและสามารถนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบได้มากขึ้นจะเกิดเตาเผาลักษณะนี้มากขึ้นในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า เบื้องต้นเตาแรกนี้ จะหารือกับทางกทม.ว่า สนใจมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ คสช.และรัฐบาลใหม่ ที่ให้บริหารจัดการขยะในภาพรวมและขยะอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ การดำเนินงานในช่วง 3-6 เดือนปีที่ผ่านมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำขยะอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบได้ประมาณ 1 ล้านตัน ปีนี้จะให้เข้าสู่ระบบเพิ่มอีกร้อยละ 20 หรือประมาณ 1.2-1.5 ล้านตันภายในปีนี้ ซึ่งขณะนี้ผลจากการจัดระบบมีแนวโน้มดีขึ้น

ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเดินหน้าดำเนินการใน 3 เรื่องคือ กระจายอำนาจการดูแลกากอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมจังหวัดโดยช่วงกลางเดือนเมษายน 2558 จะเริ่มกระจายอำนาจไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัดนำร่องคือ จังหวัดระยอง นอกจากนี้จะให้รถขนขยะและกากอุตสาหกรรมอันตรายจะต้องติดตั้งระบบจีพีเอส เพื่อให้สามารถติตตามได้โดยจะต้องวางระบบในกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย คาดว่า จะแล้วเสร็จใน 3-6 เดือนนับจากนี้ไป จะช่วยควบคุมดูแลการขนย้ายกากอุตสาหกรรมอันตรายจากแหล่งไปยังจุดกำจัดอย่างใกล้ชิด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: