ประกาศผังเมืองรวมสระบุรี 'นิคมหนองแค-เหมราช' เฮ ขยายพื้นที่ได้

15 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 3188 ครั้ง


	ประกาศผังเมืองรวมสระบุรี 'นิคมหนองแค-เหมราช' เฮ ขยายพื้นที่ได้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม จ.สระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แก้ไขให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 สามารถขยายพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตได้ แต่ต้องอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกับที่ตั้งโรงงานเดิม และต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ผลิตเดิม โดยโรงงานที่ใช้ประกอบกิจการต้องมีความสูงไม่เกิน 16 เมตร 

15 ธ.ค. 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม จ.สระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญอยู่ที่ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ประกาศล่าสุดได้แก้ไขให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 สามารถ ขยายพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตได้ แต่ต้องอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกับที่ตั้งโรงงานเดิม และต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ผลิตเดิม โดยโรงงานที่ใช้ประกอบกิจการต้องมีความสูงไม่เกิน 16 เมตร 

ทั้งนี้มีเงื่อนไขอีกว่าโรงงานแต่ละแห่งนั้นต้องมีที่ว่างไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นที่ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวกรอบเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) กำหนดให้มีที่ว่างในโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ขณะที่ที่ดินประเภทชนบท (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวกรอบและเส้นทแยงเขียว) ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  นอกจากนี้ยังกำหนดเรื่องการเว้นที่ว่างริมทาง โดยได้กำหนดระยะห่างของการประกอบกิจการโรงงานริมเขตทางของทางหลวงแผ่นดินและทางรถไฟ ว่าต้องให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 15 เมตร บนถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ และเลียบคลองระพีพัฒน์ ยกเว้นทางหลวงหมายเลข 3222 ที่ต้องเว้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ขณะที่ริมแม่น้ำให้เว้น 6 เมตร ยกเว้นเลียบคลองส่งน้ำป่าสักให้เว้น 15 เมตร รวมทั้งยังระบุข้อความการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร และเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 และริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้อาคารที่ประกอบกิจการโรงงานมีระยะห่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร

อ่าน >ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม จ.ราชบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558<

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจรายงานว่านายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 นี้ เป็นการปรับผังเพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขบางข้อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่สามารถขยายการลงทุนได้ตามเงื่อนไข ซึ่งการปรับผังใหม่ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยกลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์ก็คือนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ดินอยู่ในมืออยู่แล้ว เช่น นิคมอุตสาหกรรมหนองแค หรือนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ที่มีพื้นที่อยู่กว่า 2,000 ไร่ น่าจะขยายพื้นที่ได้อีกเป็น 4,000 ไร่

อย่างไรก็ตาม ทางนิคมจะลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับนักลงทุนและภาวะเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ประกอบกับสระบุรีไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในซูเปอร์คลัสเตอร์ 9 จังหวัด ซึ่งอาจทำให้มีความน่าจูงใจในการลงทุนน้อยลง 

"ส่วนเรื่องข้อเสนอการปรับผังเมืองพื้นที่สีเขียวให้อุตสาหกรรมสามารถลงทุนได้นั้น ขณะนี้ทางจังหวัดสระบุรีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นน่าจะเปิดพื้นที่ให้ลงทุนได้อีกมาก โดยจากเดิมที่มีการห้ามลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 300 ประเภท อาจจะเหลือประเภทโรงงานที่ห้ามดำเนินกิจการประมาณ 26 ประเภท แต่ยังต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมก่อน ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้เรียบร้อยก็น่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปี 2560 นี้" นายนพดลกล่าว

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: