คนไทยรู้ยัง : กิจกรรมตาม 'พันธกิจ' ของ 'สถาบันพระปกเกล้า' ปี 2557 ใช้เงินไปเท่าไร?

13 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1322 ครั้ง

พันธกิจที่ 1 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 21,396,131 บาท

พันธกิจที่ 2 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 39,789,630 บาท

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 9,874,910 บาท

พันธกิจที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 23,023,060 บาท

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 21,215,000 บาท 

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 25,008,465 บาท

พันธกิจที่ 7 บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 119,816,804 บาท

รวม 74 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 260,124,000 บาท

 

ที่มา: รายงานประจำปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: