ไอซีทีเผยมีลูกเสือไซเบอร์ 120,000 คนแล้ว

12 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1281 ครั้ง


	ไอซีทีเผยมีลูกเสือไซเบอร์ 120,000 คนแล้ว

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์แล้วถึง 120,000 คน ทั่วประเทศ และสำหรับปีนี้กระทรวงไอซีที ได้ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

12 มี.ค. 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ทางกระทรวงฯ ได้ร่วมกับสถานศึกษาอีก 88 แห่ง จัดกิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ทั้งนี้ก็ได้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งสนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์แล้วถึง 120,000 คน ทั่วประเทศ และสำหรับปีนี้กระทรวงไอซีที ได้ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่าการจัดทำกิจกรรม Cyber Scout เป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยช่วยกันสอดส่องดูแลภัยอันตรายเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและสถาบัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดช่องทางสำหรับติดต่อประสานเครือข่ายอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ เป็นพลังหนุนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

นอกจากนี้เป็นสร้างเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน โดยไม่เพียงแต่มีความพร้อมในแง่ของความรู้ความสามารถของตนเอง แต่จะมีส่วนร่วมสำคัญในการที่จะเสียสละและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลูกเสือไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนที่จะเป็นลูกเสือไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันสำคัญที่จะป้องกัน ไม่ให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่มากมายในขณะนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: