ครม. เห็นชอบจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

11 ก.พ. 2558 | อ่านแล้ว 831 ครั้ง

10 ก.พ. 58 ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 แล้ว ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 

โดยแนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม และดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร  โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย

1) ให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One StopService)   ขยายการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยให้ มท. เป็นหน่วยงานหลัก และปฏิบัติงานร่วมกับ รง. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในกรุงเทพมหานครและภาคต่าง ๆ  ได้แก่  ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย  ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา  และจังหวัดอื่น ๆ  ตามที่ มท. รง. สธ. และตช. เห็นว่าเหมาะสม โดยให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามมารายงานตัว จัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานได้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   ทุกแห่ง

2) อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง   (Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 12

(3) มาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ให้ มท. ออกประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

และ 3) รับรายงานตัวและจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport)  และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย  ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว  เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง  ร้านอาหาร เป็นเวลา 30 วัน  นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลให้ รง. เพื่อผลิตใบอนุญาตทำงาน

กระทรวงแรงงาน

1) รับลงทะเบียนนายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงาน

2) พิจารณาอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง ร้านอาหาร โดยอนุญาตทำงาน 1 ปี  และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตในอัตราที่กฎหมายกำหนด

3) ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ  และขออนุญาตทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1) ตรวจสอบสถานะของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ดังนี้

1.1) เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

1.2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้ว

2) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายภายหลังสิ้นสุดกระบวนการจดทะเบียน รวมทั้งนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผู้นำพา  และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport)   และเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ซึ่งได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติจาก มท. แล้ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ