สนง.พลังงาน ประจวบคีรีขันธ์ อบรม อปท. สร้างความเข้าใจพลังงานทางเลือก-นิวเคลียร์

11 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 888 ครั้ง


	สนง.พลังงาน ประจวบคีรีขันธ์ อบรม อปท. สร้างความเข้าใจพลังงานทางเลือก-นิวเคลียร์

สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบรมสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายผลการสร้างความเข้าใจพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์และโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า หวังให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้นำทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าแก่ชุมชน

11 ส.ค. 2558 สวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงานว่าที่โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 75 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ เกิดความชัดเจน และเปิดเผย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่อาจเพราะความไม่แน่ใจด้านความปลอดภัย และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกต่างๆ ให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลเผยแพร่ให้กับประชาชนภาคส่วนต่างๆ ต่อไป สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ การบรรยายความรู้เศรษฐศาสตร์และโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมกับรัฐในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: