ครม. เห็นชอบให้ 'ญี่ปุ่น' เข้าร่วมทุน 'บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด'

10 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 958 ครั้ง


	ครม. เห็นชอบให้ 'ญี่ปุ่น' เข้าร่วมทุน 'บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด'

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Special Purpose Vehicle : SPV) กับหน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมา ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้ สพพ. พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป (ที่มาภาพประกอบ: mfa.go.th)

10 ธ.ค. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้ กค. โดยสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Special Purpose Vehicle : SPV) กับหน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมา ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้ สพพ. พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของ กค. 2. เห็นชอบร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ฉบับที่ 2 (Shareholders Agreement II Relating to Dawei SEZ Development Company Limited) 3. เห็นชอบให้ กค. โดย สพพ. ร่วมลงนามในร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับที่ 2 และ 4. หากมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับที่ 2 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญก่อนมีการลงนามให้ กค. และ สพพ. ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: