สนง.ประกันสังคมเปิดแผน 2558 เน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศ

TCIJ 9 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 676 ครั้ง

นายวิน พรหมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานลงทุน และรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1,251,859 ล้านบาท โดยเกือบร้อยละ 90 เป็นเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตนจำนวนกว่า 12 ล้านคนที่สะสมไว้เพื่อรอรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญหลังเกษียณ เงินลงทุนทั้งหมดนำไปลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง 79% ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน และหลักทรัพย์เสี่ยง 21% ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนทองคำ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ และหุ้นในประเทศ

ในปี 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมสามารถบริหารกองทุนประกันสังคมให้เกิดดอกผลจากการลงทุน (นับเฉพาะผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว) จำนวน 46,492 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้จำนวน 37,165 ล้านบาท และ เงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นจำนวน 9,327 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2557 คิดเป็น 5.34% ตามมาตรฐานบัญชี 105 และคิดเป็น 8.92% ตามมาตรฐานบัญชี 106 โดยดอกผลจากการลงทุนทุกบาททุกสตางค์ถูกสะสมไว้ในกองทุน เพื่อรอจ่ายคืนเป็นส่วนหนึ่งของบำเหน็จ/บำนาญเมื่อผู้ประกันตนเกษียณ และเตรียมรองรับภาระการดูแลสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีในอนาคต

ทั้งนี้ วงเงินลงทุนต่างประเทศที่เดิมเคยกำหนดไว้จำนวน 60,000 ล้านบาท ให้ชะลอไปก่อนในระยะนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง และให้มุ่งเน้นการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนกองทุนประกันสังคม ปี 2558 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนฯ เสนอ กำหนดให้ศึกษาแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่เพื่อรองรับภาระเงินลงทุนที่จะมีเพิ่มขึ้นมากในอนาคต อาทิ การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทรัสต์ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) เพื่อระดมเงินสำหรับใช้ในการลงทุนภาครัฐ คาดหวังผลตอบแทนเงินปันผล 6-8% ต่อปี

 

อ่าน 'จับตา': “การลงทุนของกองทุนประกันสังคม”  
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5434

 

Follow us on TCIJ Facebook Page for more update

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ