กระทรวงอุตฯ เสนอแผนจัดการกากอุตสาหกรรม นำเข้าระบบ 90% ใน 5 ปี 

9 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2989 ครั้ง


	กระทรวงอุตฯ เสนอแผนจัดการกากอุตสาหกรรม นำเข้าระบบ 90% ใน 5 ปี 

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอแผนจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเดือนมีนาคมนี้ ตั้งเป้าโรงงานนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ที่มาภาพประกอบ: thailandindustry.com)

9 มี.ค. 2558 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกากอุตสาหกรรมอันตราย 3.35 ล้านตัน แต่มีการจัดการอย่างถูกต้องประมาณ 1 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งปี 2558 ตั้งเป้าให้กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบเพิ่มเป็น 1.5 ล้านตัน และเพื่อให้โรงงานต่าง ๆ นำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบมากขึ้น ในเดือนมีนาคมนี้จะเสนอแผนจัดการกากอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี (2558-2562) ที่มีเป้าหมายจะนำโรงงานที่มีกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมถูกต้อง ให้ได้ไม้น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

สำหรับแผนจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1.การกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ติดตามการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามการขนส่งกากอันตรายให้สมบูรณ์ 2.การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืน การอำนวยความสะดวกกับผู้ปฎิบัติตาม 3.การสร้างความร่วมมือ แรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ และยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การสนับสนุนจากเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่งสำหรับใน 20-30 ปีข้างหน้า และแผนการจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่จะหมดอายุใน 20 ปีข้างหน้า

สำหรับกิจกรรมโครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม กรมโรงงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 แห่ง และผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 999 โรงงานทั่วประเทศ พร้อมใจจัดกิจกรรม โดยรณรงค์ให้สถานประกอบการและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการจัดการขยะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวกิจกรรม Big Cleaning Day ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อนำร่องการจัดเก็บ คัดแยกและกำจัดขยะ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศประมาณ 52,000 ราย และการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: