ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 815 ครั้ง


1. ขอให้มีการปฏิรูประบบการจัดทำงบประมาณ โดยต้องยึดหลักการที่นำไปสู่การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง โดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกลางหลักที่มีหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และการบริหารทรัพยากร 

2. รัฐบาลควรกำหนดเป้าหมายระดับชาติที่ต้องการให้กระทรวงบรรลุถึงเป้าหมายแต่ละด้าน และควรมีการทบทวนตัวชี้วัดของส่วนราชกการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้การบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง และควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา โดยจัดทำรายงานผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตร ระยะเวลา และจำนวนคนต้องไม่มีความซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ใช้สถานที่ของทางราชการ ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดฝึกอบรม การเดินทางโดยเครื่องบินให้ดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรใช้ชั้นประหยัด และ

5.ควรพิจารณาทบทวนการออกแบบก่อสร้างอาคารส่วนราชการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว เพื่อให้มีแบบแปลนที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค โดยจะต้องมีการติดตามสถานการณ์การสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ