เปิดร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย2559 พบก.ศึกษาฯถูกปรับลดสูงสุดกว่า3 พันล้าน

ทีมข่าว TCIJ : 8 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1629 ครั้ง

ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระบุว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนราชการต่าง ๆ นั้น งบประมาณที่ถูกปรับลดจะถูกนำไปเพิ่มส่วนของรายจ่ายงบกลางที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณจำนวน 20,582,050,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนงานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และใช้จ่ายตามความจำเป็น หรือสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมิได้คาดหมายไว้และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และเพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ส่งผลให้งบกลางมียอดรวมทั้งหมดจำนวน 422,721,462,800 บาท

ภาพรวมการปรับลดงบประมาณนั้น พบว่ากระทรวงศึกษาธิการถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดจากที่เสนองบประมาณไป 520,132,166,300 บาท แต่ถูกปรับลด 3,055,463,300 บาท อันดับสองคือกระทรวงคมนาคม เสนองบประมาณไป 138,886,070,800 บาท ถูกปรับลด 2,784,734,900 บาท อันดับสามคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนองบประมาณไป 88,958,229,600 บาท ถูกปรับลด 2,554,546,300 บาท อันดับสี่ กระทรวงมหาดไทย เสนองบประมาณไป 343,707,272,300 บาท ถูกปรับลด 1,886,455,200 บาท และอันดับห้าคือ กระทรวงสาธารณสุข เสนองบประมาณไป 125,145,984,500 บาท ถูกปรับลด 1,603,925,900 บาท

ทั้งนี้ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ 184 : 0 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  ในวาระ 3 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

(อนึ่ง จากการตรวจเช็คในหน้าเว็บ 'พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ'  ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 พบว่า 'ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559' ยังอยู่ในสถานะ 'รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา' อยู่)

ตารางแสดงงบประมาณที่ถูกปรับลดของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ

ที่มา: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 

งบน่าสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกปรับลด

ส่วนใหญ่แล้วพบว่างบประมาณของของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกปรับลดมักจะเป็นงบประมาณค่าที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสัมมนาและอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น โดยกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ มีงบประมาณที่น่าสนใจที่ถูกปรับลด อาทิเช่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยของกรมการท่องเที่ยว ที่ตั้งงบประมาณไว้ 60,000,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 148,000,000 ถูกปรับลด 30,000,000 บาท เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 634,742,900 บาท ถูกปรับลด 35,000,000 บาท เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ และเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 8,080,000 บาท และ 24,165,000 บาท ถูกปรับลด 2,080,000 บาท และ 1,065,000 บาท ตามลำดับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งงบประมาณไว้ 35,376,200 บาท ถูกปรับลด 5,526,500 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ตั้งงบประมาณไว้ 27,000,000 บาท ถูกปรับลด 13,000,000 บาท

กระทรวงคมนาคม โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ของแผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งงบประมาณไว้ 6,772,500 บาท ถูกปรับลด 6,772,500 บาท ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานอุดรธานี สุราษร์ธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน นราธิวาส และหัวหิน ตั้งงบประมาณไว้ 400,000 บาท ถูกปรับลด 400,000 บาท ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ ของกรมทางหลวง ตั้งงบประมาณไว้ 200,000,000 บาท ถูกปรับลด 100,000,000 บาท ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000,000 บาท ถูกปรับลด 120,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งงบประมาณไว้ 118,629,200 บาท ถูกปรับลด 1,779,400 บาท

กระทรวงมหาดไทย ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งงบประมาณไว้ 275,602,000 บาท ถูกปรับลด 8,276,000 บาท เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณะภัยอื่น ๆ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตั้งงบประมาณไว้ 100,000,000 บาท ถูกปรับลด 19,000,000 บาท ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ตั้งงบประมาณไว้ 11,124,657,600 บาทถูกปรับลด 194,135,000 บาท การก่อสร้างลานกีฬาของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งงบประมาณไว้ 808,695,000 บาท ถูกปรับลด 13,749,200 บาท

กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ตั้งงบประมาณไว้ 117,534,400 บาท ถูกปรับลด 3,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชนและปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้ายอื่น ๆ ตั้งงบประมาณไว้ 19,500,000 บาท ถูกปรับลด 500,000 บาท ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ที่ตั้งงบประมาณไว้ 37,613,200 บาท ถูกปรับลด 3,549,100 บาท ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ตั้งงบประมาณไว้ 23,383,300 บาท ถูกปรับลด 4,300,000 บาท โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก ตั้งงบประมาณไว้ 25,725,200 บาท ถูกปรับลด 3,500,000 บาท ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่าจ้างทำแฟ้มสำนวนการสอบสวน ตั้งงบไว้ 7,500,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน ตั้งงบประมาณไว้ 13,000,000 บาท ถูกปรับลด 3,000,000 บาท ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ตั้งงบประมาณไว้ 20,000,000 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ ตั้งงบประมาณไว้ 390,000,000 ถูกปรับลด 25,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขยายการฟื้นตัวแบบควบคุมตัว 30,000,000 บาท ถูกปรับลด 30,000,000 บาท ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน ตั้งงบประมาณไว้ 1,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน ในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ ตั้งงบประมาณไว้ 2,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,400,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 4,500,000 บาท ถูกปรับลด 355,300 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ตั้งงบไว้ 22,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท ในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย ที่ตั้งงบประมาณไว้ 26,000,000 บาท ถูกปรับลด 4,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการสรรสร้างศิลปะร่วมสมัยอาเซียน ตั้งงบประมาณไว้ 16,000,000 บาท ถูกปรับลด 4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ งบประมาณที่ตั้งไว้ 450,000,000 บาท ถูกปรับลด 450,000,000 บาท เงินอุดหนุนโครงการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตั้งงบประมาณไว้ 1,017,273,000 บาท ถูกปรับลด 200, 000,000 บาท เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งงบประมาณไว้ 515,679,000 บาท ถูกปรับลด 16,380,000 บาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งงบประมาณไว้ 31,271,722,700 บาท ถูกปรับลด 63,101,900 บาท ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตั้งงบประมาณไว้ 319,340,000 บาท 7,983,500 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว้ 31,350,000 บาท ถูกปรับลด 4,250,000 บาท

กระทรวงสาธารณะสุข ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ตั้งงบประมาณไว้ 68,381,000 บาท ถูกปรับลด 68,381,000 บาท ในส่วนของกรมควบคุมโรค เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตั้งงบประมาณไว้ 60,000,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท ในส่วนของกรมสุขภาพจิต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ตั้งงบประมาณไว้ 4,880,600 บาท ถูกปรับลด 2,000,000 บาท ในส่วนของกองทุนต่าง ๆ กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตั้งงบประมาณไว้ 120,000,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งงบประมาณไว้ 744,500,000 บาท ถูกปรับลด 24,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร ตั้งงบประมาณไว้ 129,000,000 บาท ถูกปรับลด 9,000,000 บาท ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งงบประมาณไว้ 44,645,200 บาท ถูกปรับลด 3,152,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการกากอุตสาหกรรม ตั้งงบประมาณไว้ 30,000,000 บาท ถูกปรับลด 2,000,000 บาท ในส่วนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งงบประมาณไว้ 5,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน และวิเคราะห์แหล่งที่มาของการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ ตั้งงบประมาณไว้ 5,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี โครงการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า ตั้งงบประมาณไว้ 398,200,000 บาท ถูกปรับลด 70,000,000 บาท

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของแผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น งบประมาณที่ตั้งไว้ 683,899,200 บาท ถูกปรับลด 50,673,500 บาท

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน ของแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 264,230,200 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งงบประมาณไว้ 755,000,000 บาท ถูกปรับลด 53,449,500 บาท

สถาบันพระปกเกล้า เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ตั้งงบประมาณไว้ 175,455,100 บาท ถูกปรับลด 15,000,000 บาท

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตั้งงบประมาณไว้ 227,563,400 บาท ถูกปรับลด 27,563,400 บาท กองทุนการออมแห่งชาติ ตั้งงบประมาณไว้ 729,415,500 ถูกปรับลด 96,131,500 บาท กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวไทย ตั้งงบประมาณไว้ 90,000,000 บาท ถูกปรับลด 55,000,000 บาท กองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม ตั้งงบประมาณไว้ 120,000,000 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท กองทุนคุ้มครองเด็ก ตั้งงบประมาณไว้ 85,000,000 ถูกปรับลด 10,000,000 บาท กองทุนผู้สูงอายุ 170,000,000 บาท ถูกปรับลด 60,000,000 ล้านบาท กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งงบประมาณไว้ 18,000,000 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งงบประมาณไว้ 72,500,000 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท กองทุนจัดรูปที่ดิน ตั้งงบประมาณไว้ 800,000,000 บาท ถูกปรับลด 50,000,000 บาท กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งงบประมาณไว้ 215,808 600 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 52,000,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท กองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งงบประมาณไว้ 200,000,000 บาท ถูกปรับลด 50,000,000 บาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งงบประมาณไว้ 162,382,300 บาท ถูกปรับลด 62,382,300 บาท กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 38,800,000 บาท ถูกปรับลด 8,800,000 บาท กองทุนพัฒนาภาคพลเมือง ตั้งงบประมาณไว้ 30,800,000 บาท ถูกปรับลด 15,000,000 บาท กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ตั้งงบประมาณไว้ 7,754,000 บาท ถูกปรับลด 7,754,000 บาท และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ ตั้งงบประมาณไว้ 94 284,000 บาท ถูกปรับลด 4,284,000 บาท  เป็นต้น

อ่าน 'จับตา': “ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ”  
http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5883

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ