ครม. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

7 ม.ค. 2558 | อ่านแล้ว 604 ครั้ง

ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบคำสั่ง คสช.ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 ม.ค.58 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธ.ค.57 ประกอบด้วย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นประธานกรรมการ ,พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ,นายวิษณุ เครืองาม ,เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เป็นรองประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่อง “การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และพิจารณามอบหมายสำนักงบประมาณอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน” โดยคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เสนอ ดังนี้

1. รับทราบคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

2. มอบหมายให้สำนักงบประมาณอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ธุรกรรมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 และพิจารณาการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จำเป็นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานประมาณ ทั้งนี้  ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 1 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตาม

องค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ข้อ 1 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ  พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  นายวิษณุ เครืองาม  เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร  พลเรือเอก ไกรสร จัรทร์สุวานิชย์  พลอากาศเอก  ตรีทศ สนแจ้ง  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  นายประมนต์ สุธีวงศ์  นายบรรยง พงษ์พานิช  นางจุรี  วิจิตรวาทการ นายต่อตระกูล ยมนาค  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   นายวิชัย อัศรัสกร   รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล โดยมีประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1) ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3)

 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายในเรื่องดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันและเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

(2) ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฏหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัด การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) จัดทำผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดำเนินการที่จำเป็น        ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเพื่อมีมติสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ

(4) จัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

 (5) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจแจ้งต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

(7) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาการ  หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

 (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ