เสนอแก้ไขกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

6 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 731 ครั้ง


	เสนอแก้ไขกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

สปช.เศษฐกิจฯเสนอออกกฎหมาย เกษตรพันธสัญญา เพื่อคุ้มครองดูแลเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชนในการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชเศรษฐกิจขายส่งให้เอกชน (ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย)

6 ส.ค. 2558 สำนักข่าวไทยเสนอรายงานมีเนื้อหาว่าจากบทเรียนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายราย ได้ทำสัญญาร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เป็นเครือข่ายเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งขายให้กับบริษัทเอกชน โดยพร้อมจัดหาจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เมล็ดพันธ์ให้กับเกษตรกรลูกข่าย  แต่เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาท เกิดเหตุภัยพิบัติ เกษตรกรมักจะถูกเอาเปรียบเพราะไม่รู้เรื่องกฎหมาย เช่น  บางครั้งบอกเกษตรกรให้เอาน้ำรดไก่ก่อนเข้าโรงเชือด  เพื่อไม่ให้ไก่ตกใจเวลาเข้าโรงเชือด  แต่กลับมาหักน้ำหนักไก่จากความชื้นไก่จากเกษตรกร

เอกชนบางงรายแอบทำธุรกรรมปล่อยกู้ให้เครือข่ายกษตรกร อ้างว่าแบงก์ไม่ปล่อยกู้ให้ จึงให้นำที่ดิน ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน เพื่อชำระเงินค่าเมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช จากนั้นจะคิดดอกเบี้ยปรับจากเกษตรกรร้อยละ 20-30 ต่อเดือน  นับว่าเป็นความผิด เพราะคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ สปช. จึงเสนอยกร่างกฎหมายเกษตรำพันธะสัญญา  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นทั้งเกษตรกรและบริษัทเอกชน  เนื่องจากการทำเกษตรในรูปแบบฟาร์มเริ่มได้รับความนิยมขยายในวงกว้างมากขึ้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม โดยมีสัญญาต้นแบบ  เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำสัญญาทั้งเอกชนและเกษตรกร  และยังให้จดแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการ  เพื่อแจ้งรายชื่อต่อคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาเหมือนกับนายทะเบียนได้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย

เพื่อให้การจัดหา จำหน่าย ส่งมอบพันธุ์พืช วัสดุอปกรณ์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเปิดเผยลงในเว็บไซค์ให้สาธารณะชนรับทราบ  และระะหว่างเกิดข้อพิพาทขัดแย้ง ห้ามเอกชนหยุดส่งพันธ์พืช อาหาร สินค้า หรือความช่วยเหลือแก่เกษตรกร  หรือการมีพันธสัญญาโดยเกษตรกรรับความเสี่ยงเพียงผู้เดียว  เพราะการจดแจ้งจะทำให้สถาบันการเงินรับรู้ประวัติลูกค้า  หากละเมิดจนทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งภาคเอกชนและเกษตรกร เมื่อลงนามสัญญาร่วมกัน

 

>> คลิ๊กชมรายงานนี้จากสำนักข่าวไทย <<

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ