เปิดข้อมูลการติดตั้ง CCTV 10 หน่วยงานรัฐชายแดนใต้ (สงขลา-สตูล)

5 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1259 ครั้ง


รายงานดังกล่าวสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย จ.สงขลา 8 หน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลตำบลจะนะ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะโดยตำบลขุนตัดหวาย) และ จ.สตูล 2 หน่วยงาน (กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง) รวมทั้งหมด 18 โครงการ รวมมูลค่า 185,103,526 บาท ตรวจสอบสังเกตการณ์ 873 ตัวจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด 895 ตัว โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้ระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบราคากลางหรือราคาที่จัดซื้อตามท้องตลาดที่สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตของตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

หมายเหตุ : พิมพ์ใหม่จากสำเนาต้นฉบับโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่มา : รายงานการตรวจสอบการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงจลาและจังหวัดสตูล

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ