คนไทยรู้ยัง : จำนวนบุคลากรและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของไทย

5 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 927 ครั้ง

นอกจากนี้ยังมีแรงงานนอกระบบที่ทำงานภาคเกษตร ภาคการค้าและบริการ ภาคการผลิต (รวมถึงกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและผู้ผลิตเพื่อขาย) จำนวน 22.1 ล้านคน ทั้งนี้ในจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด เป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม 13.63 ล้านคน จากจำนวนสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 422,748 แห่ง

ทั้งนี้พบว่าสำหรับบุคลากรและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของไทยนั้น มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วิชาชีพ) 29,748 คน มีสถานประกอบการที่มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวะอนามัยในการทำงาน 126,612 แห่ง, มีหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 86 แห่ง, มีบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ (แพทย์ พยาบาล) 2,082 คน, มีผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยประมาณ 16,546 คน และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรการสอนด้านความปลอดภัยฯ 30 สถาบัน 36 หลักสูตร

ที่มาข้อมูล: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สำนักความปลอดภัยแรงงาน และ สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/photos/congvo

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: