เปิด 152 มาตรา ‘ร่าง พ.ร.บ. นิวเคลียร์’ ก่อนเข้า สนช.

ทีมข่าว TCIJ : 3 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 925 ครั้ง

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมานั้น (อ่านเพิ่มเติม: มาแล้ว! ครม. อนุมัติร่าง 'พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์' ตั้ง 'คกก.นิวเคลียร์' ให้นายกนั่งประธาน) ล่าสุดจากการตรวจสอบของ TCIJ พบว่าคณะรัฐมนตรี ได้เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 2558 ที่ผ่านมาและกำลังอยู่ในกระบวนการรอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีเนื้อหาประกอบด้วย 14 หมวด จำนวน 152 มาตรา ได้แก่หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ หมวด 3 วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี หมวด 5 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หมวด 6 กากกัมมันตรังสี หมวด 7 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว หมวด 8 ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย หมวด 9 การขนส่ง หมวด 10 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมวด 11 การพักและเพิกถอนใบอนุญาต หมวด 12 การอุทธรณ์ หมวด 13 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด 14 บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล และอัตราค่าธรรมเนียม

คลิ๊กดาวน์โหลด >>ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....<< ทุกมาตราได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: