หนุนคนลำพูนใช้ 'ซังข้าวโพด' เป็นเชื้อเพลิง 'อบลำไย' แก้ปัญหาหมอกควัน

3 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1294 ครั้ง


	หนุนคนลำพูนใช้ 'ซังข้าวโพด' เป็นเชื้อเพลิง 'อบลำไย' แก้ปัญหาหมอกควัน

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพรรณไทย และจังหวัดลำพูน กำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยส่งเสริมให้ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงอบลำไย พบเกษตรกรจังหวัดลำพูนเริ่มปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนแล้ว เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2558 มีเกษตรกรปลูกข้าวโพด 8,375 ราย พื้นที่การปลูก รวม 85,274 ไร่ (ที่มาภาพประกอบ: erdi.cmu.ac.th)

3 ก.ย. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่าวานนี้ (2 ก.ย.) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพรรณไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้หารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งจากการเผาวัชพืช และวัสดุทางการเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยว ในช่วงหน้าแล้ง จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน จากการเผาเศษวัสดุภาคเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการลดและควบคุมการเผาเศษวัสดุภาคเกษตร ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดหมอกควันและไฟป่าเป็นประจำทุกปี ตามข้อตกลงดังกล่าว มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ หญ้าตอซังข้าวโพด และเศษซากวัสดุภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่วัสดุภาคเกษตร นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ต้องเผา

ปีนี้ เกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้เริ่มปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนแล้ว เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2558 มีเกษตรกรปลูกข้าวโพด 8,375 ราย พื้นที่การปลูก รวม 85,274 ไร่ โดยจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดจังหวัดลำพูน ได้เสนอให้นำซังข้าวโพดและใบที่เหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพดแล้ว นำไปอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง สำรับใช้ในการอบลำไย หรือเป็นเชื่อเพลิงในโรงงานต่างๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื่อเพลิงได้จำนวนมาก ทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นำซังข้าวโพดและใบหลังการเก็บเกี่ยวไปหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: