เตรียมดัน 4 นิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1 ต.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2048 ครั้ง


	เตรียมดัน 4 นิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย 4 จังหวัด เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับให้ทัดเทียมระดับสากลได้ (ที่มาภาพประกอบ: environment.yale.edu)

1 ต.ค. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมาว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Town Center) ที่ได้พัฒนาพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม 4 แห่ง 4 จังหวัด ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ การปรับพฤติกรรมการบริโภค ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ 155 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 52.7 จากโรงงานที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 4 จังหวัดทั้งหมด 294 โรง

ด้านนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและพลังงานใหม่ๆมาทดแทนคาร์บอน แต่ยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจึงกำหนดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ระดับที่ 2 การรักษาระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบการอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน และระดับที่ 5 การก้าวเข้าสู่เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับให้ทัดเทียมระดับสากลได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: