คสช.สั่งทบทวน6ประชานิยม เร่งกฎหมาย12ฉบับ

TCIJ 29 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 707 ครั้ง

คสช.สั่งทบทวนโครงการประชานิยม 6 โครงการ กำชับต้องเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเร่งรัดกฎหมาย 12 ฉบับ เตรียมส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันนี้ ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน ได้กำชับให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ 6 กองทุนในสังกัด ซึ่งมีทั้งที่ให้ดำเนินการต่อและพิจารณาทบทวน ดังนี้

1.กองทุนหมู่บ้านและชุมนุมเมืองให้ดำเนินการต่อ

2.กองทุนเอสเอ็มแอล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน พร้อมกับยุติโครงการงบปี 2557 วงเงิน 1,225 ล้านบาท

3.กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชน ให้พิจารณาทบทวนต่อการใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท

4.กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ทบทวนการใช้งบ 595 ล้านบาท

5.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้โอนย้ายไปสังกัดกรมพัฒนาชุมนชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมกับให้ทบทวนหรือยุบรวมภารกิจเข้ากับกระทรวง

6.สภาเกษตรกร ให้นำไปรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งทบทวนภารกิจ

ทั้งนี้งบประมาณที่ คสช. เรียกคืนจากกองทุนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9,925 ล้านบาท จะนำไปสนับสนุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นอกจากนี้ ยังมีการแถลงของ น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษก คสช. ภายหลังการประชุม คสช. ว่า ที่ประชุม คสช. ครั้งที่ 8/2557 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบาย คสช. ตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ ก่อนนำส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไปรวม 12 ฉบับ ได้แก่

1.ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.... สาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการคุ้มครองครองคนไร้ที่พึ่ง โดยให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครองเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ให้จัดสวัสการสังคม และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และการให้อาชีพ

2.ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.... สาระสำคัญคือให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการและผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 โดยข้าราชการสามารถกลับไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ได้

3.ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่...) พ.ศ.... สาระสำคัญคือกำหนดให้มีการจ่ายเงินบำเน็จตกทอดให้กับทายาทกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบำนาญพิเศษจากเหตุพิการ ทุพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความตาย เป็นจำนวน 30 เท่าของบำนาญพิเศษรายเดือน

4.ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... สาระสำคัญคือ การแก้ไขพิ่มเติม โดยมีการขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กำหนดการคำนวนค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบที่รัฐจะออกให้กับผู้ประกันตน

5.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.... สาระสำคัญคือกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินจากสถาการเงินของรัฐเข้ากองทุน เพื่อไปช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งรูปแบบของกองทุนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นนิติบุคคลอยู่ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

6.ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ.... สาระสำคัญคือเพิ่มเติมข้อยกเว้นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางธุรกรรมแก่กกรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 พ.ศ.... สาระสำคัญคือการกำหนดให้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องโอนทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ แต่สามารถใช้วิธีใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแทนได้ และให้จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบของรัฐ

8.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 พ.ศ.... สาระสำคัญคือเนื่องจากไม่มีการใช้บังคับ โดยสภาพอันเป็นผลจากการดำเนินงานของกรมชลประธาน ตาม พ.ร.บ.การชลประธานหลวง พ.ศ.2485

9.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... สาระสำคัญคือการกำหนดเวลาการขอคืนภาษีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

10.ร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ.... สาระสำคัญคือการเพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเข้าไป เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งเป็นมาตการในการดำเนินคดีที่เป็นมูลคดีอย่างเดียวกัน ได้รับผลอย่างเดียวกันด้วย เพื่อเป็นมาตรการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

11.ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ.... เป็นการปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล จากเดิม 1.6 ตัน เป็น 2.2 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบัน และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รับความเป็นธรรมและมีการปรับปรุงบทกำหนดโทษด้วย ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ หัวหน้า คสช. เป็นห่วงการดูแลความปลอดภัยของรถที่จะมาบรรทุก แม้จะมีการเพิ่มน้ำหนักเป็น 2.2 ตันก็ตาม

12.ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.... สาระสำคัญคือเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า การเก็บหาค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า และยังมีเรื่องของการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจในการปลูกสวนป่าเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีการร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ