ซุปเปอร์บอร์ด ออกประกาศบังคับใช้เกณฑ์คุมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ 

28 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 434 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด ออก ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ หลังจาก พล.อ.ประยุทธิ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีลงนามให้มีผลบังคับใช้ โดยเนื้อหาระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินลงทุนสูง และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างรอบคอบ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 11 วรรคสอง แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงกําหนดหลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“โครงการขนาดใหญ่” หมายถึง โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบวงเงินลงทุนที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

“โครงการลงทุน” หมายถึง รายการที่ประมาณว่าจะจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งเพื่อขยายงานหรือทดแทนสินทรัพย์เดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นสาระสําคัญหรือเป็นการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติของรัฐวิสาหกิจ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 4 เมื่อรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการขนาดใหญ่ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอโครงการขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียดให้สํานักงานพร้อมกันด้วยเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปรายละเอียดโครงการขนาดใหญ่ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

(2) วงเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุน

(3) แผนการดําเนินงาน

(4) ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการ พร้อมทั้งระบุสมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการ

(5) ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ

(6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(7) การมีส่วนร่วมของประชาชน

(8) การบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)

(9) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป (ถ้ามี)

(10) ความเชื่อมโยงของโครงการกับภารกิจของหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี)โครงการขนาดใหญ่ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจพิจารณา ให้รัฐวิสาหกิจเสนอโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ สํานักงานอาจขอให้รัฐวิสาหกิจมอบหมายผู้แทนเพื่อให้ข้อมูล ชี้แจง หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

ข้อ6 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่นั้นแล้ว ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่อพื ิจารณาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ