ม.สืบฯยื่นจม.ถึงรมว.ทส. จี้ทบทวนอีไอเอแม่วงก์

28 ต.ค. 2557 | อ่านแล้ว 610 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ด้วยความรอบคอบ หลังจากในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแหล่งน้ำพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนแม่วงก์ครั้งล่าสุดมีท่าทีที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณา

โดยเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่

1.ใคร่ขอเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุณาพิจารณาให้กระทรวงทรัพยากรน้ำ หารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังความสำคัญของระบบนิเวศผืนป่าแม่วงก์ จากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2.หาทางเลือกอื่น ที่ก่อให้เกิดรูปธรรมและก่อประโยชน์ในพื้นที่สูงสุดอย่างแท้จริง โดยระงับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปก่อนชั่วคราวเนื่องจากในรายงานฯ แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาก หลากหลายประเด็น และบริษัทที่ปรึกษาไม่อาจแก้ประเด็นการศึกษาเหล่านั้นจนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนได้ โดยควรหาแนวทางเลือกอื่นในการจัดการน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องทำการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

2.1 สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเก็บน้ำกระจายให้ทั่วพื้นที่ชลประทาน 300,000 ไร่

2.2 สร้างฝายชะลอน้ำ และฟื้นฟูการใช้ที่ดินบริเวณต”แม่เล่ย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ ที่เป็นสาเหตุใหญ่ของน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่ลงมายังที่ราบบริเวณต.วังซ่าน ต.ลาดยาว ต.วังม้า

2.3 สร้างประตูชะลอน้ำที่เขาชนกัน ขุดลอกลำห้วยแม่วงก์บริเวณที่เต็มไปด้วยตะกอน จากการชะล้างพังทลายของหน้าดินอันเนื่องมาจากการปลูกทำไร่มันสำปะหลัง บริเวณช่วงก่อนถึงเขาชนกันให้เก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เพิ่มเติมจากฝายเดิมที่ดีอยู่แล้ว อย่างเช่น ฝายวังปลาอ้าว ฝายยายไข่ (วังซ่าน) อ่างห้วยหินลับ

2.4 จัดการระบบประตูน้ำ ที่คลองใหญ่ (ทุ่งแม่น้ำน้อย) และประตูน้ำอื่น ๆ ให้เป็นระบบ

2.5 ดำเนินการขุดลอกและรื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำ และคูระบายน้ำ เทศบาลลาดยาว ไปจนถึงหนองนมวัวนอกจากนี้ ต้องฟื้นฟูพื้นที่เนินเขาบ้านบ่อถ้ำ ที่เป็นพื้นที่สำคัญของปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากของคลองม่วง ที่ไหลตรงเข้าสู่เทศบาลลาดยาว

2.6 ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำรอบบึงหล่ม ที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้เทศบาลลาดยาว เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรให้สำเร็จ

3.เสนอผืนป่าแม่วงก์เป็นมรดกโลก สร้างความภาคภูมิใจที่คนในชาติมีส่วนร่วมในการรักษาป่าสมบูรณ์ จนฟื้นฟูสัตว์ป่าให้กลับมาได้สำเร็จ ผลสัมฤทธิ์มีให้เห็นจากการที่มีภาพถ่าย/วิดีโอสัตว์ป่ากระจายตัวต่อเนื่องมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องจากเป็นป่าผืนใหญ่ที่ต่อเนื่องกัน ผลักดันให้เป็นต้นแบบระบบการจัดการสัตว์ป่าที่ดีที่สุดในอาเซียน และเป็นตัวอย่างงานอนุรักษ์ในระดับโลก

พร้อมกันนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แนบเอกสาร สรุปผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 (ซึ่งรวมความว่าให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์) แนบไปด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ