คพ.บี้ทวงเงินนักการเมือง ขรก.ชดใช้คดีค่าโง่คลองด่าน

27 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 882 ครั้ง

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านจ.สมุทรปราการ 15 คน ให้รีบนำเงินมาจ่ายรวมทั้งหมด 2.1 หมื่นล้านบาทและไม่รับฟังคำอุทธรณ์ โดยส่งหนังสือยืนยันไปอีกครั้งว่าทุกคนจะต้องจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายภายใน 90 วัน

 ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายวัฒนา อัศวเหม เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้นายวัฒนา รับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณี ถูกเพิกถอนโฉนดที่ดิน ที่จัดซื้อ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการ ที่ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย คิดเป็นเงิน 729,600,000 บาท(เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาท)

2.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 13150,13817,15024, และ 15528 ประกอบด้วย เจ้าพนักงานของสำนักที่ดิน จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน คิดเป็นเงิน 182,400,000 บาท(หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสี่แสนบาท) โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่าๆ กัน

3.นายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดี คพ. ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนเมษายน 2538 ถึง 30 กันยายน 2540 ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ

4.นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์ บริบูรณ์ รองอธิบดี คพ. ในฐานะรองอธิบดีและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

5.นางยุวรี อินนา หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำทิ้งเกษตรกรรม และรักษาการผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 3 คนนี้ จะต้องรับผิดกรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการฯ ในราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเงิน 1,044,600,000 บาท(หนึ่งพันสี่สิบสี่ล้านหกแสนบาท) โดยให้รับผิดชอบคนละส่วน เท่าๆ กัน

ในกรณีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน 15,089,299,431 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาท) และ 121,343,887.19(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด จุดหนึ่งเก้า) เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้ ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือ

6.นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่อาศัยโอกาสในการในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฏหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย จึงให้นายวัฒนาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน 4,560,164,927.40 (สี่พันห้าร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบ สตางค์) และ 36,403,166.157 เหรียญสหรัฐอเมริกา

7.นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมาย โดยนายยิ่งพันธ์ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ให้เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ้างผู้รับจ้างโครงการ อาศัยโอกาสในการในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฏหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย จึงให้นายยิ่งพันธ์ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,800,137,439.50 (สามพันแปดร้อยล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) และ 30,335,971.797(สามสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด เหรียญ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซน)

ส่วนเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 8.นายปกิต กิระวานิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีคพ. รับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงิน 3,040,109,951.60(สามพันสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหก สิบสตางค์) และ 24,268,777.438 (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้าน เหรียญ สี่ร้อยสามสิบแปดเซน

9.นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอดีตรองอธิบดีคพ. รับผิดชอบค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 1,520,054,975.80 (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบ สตางค์ และ12,134,388.719(สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบแปดเหรียญ เจ็ดร้อยสิบเก้าเซน)

10. นางยุวรี อินนา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ ต้องชดใช้ 1,520,054,975.80(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ ห้าบาทแปดสิบสตางค์ และ12,134,388.719(สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบแปดเหรียญ เจ็ดร้อยสิบเก้าเซน)

11.นายณรงค์ ยอดศิรจินดา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คลองด่าน12.นายชะเอม ปู่มิ้ม ประธานสภ อบต.คลองด่าน 13.นายบุญลือ โพธิ์อรุณ สมาชิก อบต.คลองด่าน โดยนายณรงค์ นายชะเอม และนายบุญลือ ต้องจ่ายค่าเสียหาย 760,027,487.90 (เจ็ดร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้า สิบสตางค์) และ 6,067,194.359 (หกล้านหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เหรียญสามร้อยห้าสิบเก้าเซน) โดยให้ทั้ง 3 คน รับผิดชอบในอัตราส่วนเท่าๆ กัน

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา ที่เป็นผลให้ คพ.ได้รับความเสียหาย แต่ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าค่าชดเชยแต่อย่างใด

อธิบดี คพ.กล่าวว่า ในส่วนของ นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีต รมว.วิทยาศาสตร์ฯที่เสียชีวิตไปแล้ว คพ.ได้ให้อัยการฟ้องศาลเอาเงินจากกองมรดกออกมาชดใช้ หรือไม่ก็ให้ผู้รับมรดกเอาเงินมา ขณะที่ในส่วนของนายวัฒนาอัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ได้ทำหนังสือไปยังทายาทเพื่อให้รับทราบแล้ว ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ได้ตรวจสอบทรัพย์สินตามขั้นตอน เมื่อครบ 90 วัน หากยังไม่มีใครชำระเงิน คงต้องให้ศาลสั่งอายัดทรัพย์เอาไว้ สำหรับการติดตามบังคับคดีกรณีความผิดทางละเมิดนั้น อยู่ระหว่างติดตามอยู่ หากไม่มีเงินจ่าย ก็คงต้องดูในเรื่องทรัพย์สินส่วนอื่นมาประกอบ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามเร่งรัดอยู่ ซึ่งจะมาชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง

ส่วน เรื่องที่ คพ.จะต้องจ่ายเงินให้กิจการร่วมค้านั้น อยู่ระหว่างการนัดเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องการหยุดดอกเบี้ย วันละ 2 ล้าน คาดว่า ต้องเจรจากันอีกหลายรอบจึงจะได้ข้อสรุป อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งประสานงานกับทางกรมบัญชีการ และนำเสนอเรื่องเข้าครม.เพื่อขออนุมัติเงินมาใช้ ให้เร็วที่สุด เพราะดอกเบี้ยเดินทุกวัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://http://www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: