เปิดงบแก้ปัญหาชายแดนใต้ 2557

ชนากานต์ อาทรประชาชิต ศูนย์ข่าว TCIJ 25 ก.พ. 2557 | อ่านแล้ว 1459 ครั้ง


งบประมาณในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 24,150,999,300 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

   กรมประชาสัมพันธ์                                                                                                      55,020,000 บาท

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                                                                 49,971,500 บาท

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 13,568,000 บาท

   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย                                  7,516,131,500 บาท

   สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                   10,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

   กองบัญชาการกองทัพไทย                                                                                         93,805,400 บาท

   กองทัพบก                                                                                                                492,434,000 บาท

   กองทัพเรือ                                                                                                                729,993,200 บาท

   กองทัพอากาศ                                                                                                           253,159,500 บาท

กระทรวงการคลัง

   กรมศุลกากร                                                                                                                 21,343,800 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

   สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ                                                                       35,550,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                             26,907,200 บาท

   กรมพลศึกษา                                                                                                                  11,700,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                              233,235,200 บาท

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                                        41,789,700 บาท

   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ                6,463,100 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                           30,378,000 บาท

   กรมการข้าว                                                                                                                    17,915,000 บาท

   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                                   12,711,000 บาท

   กรมประมง                                                                                                                      27,988,000 บาท

   กรมปศุสัตว์                                                                                                                     84,164,900 บาท

   กรมพัฒนาที่ดิน                                                                                                             111,155,000 บาท

   กรมวิชาการเกษตร                                                                                                         33,454,100 บาท

   กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                                    39,811,200 บาท

   กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                                        41,169,300 บาท

กระทรวงพาณิชย์

   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                                     16,500,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

   กรมการปกครอง                                                                                                       2,664,505,600 บาท

   กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                           861,276,900 บาท

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                               1,097,367,600 บาท

กระทรวงยุติธรรม

   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                                                                     60,544,800 บาท

กระทรวงแรงงาน

   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                                                                     83,546,700 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                                                                  32,000,000 บาท

   กรมการศาสนา                                                                                                               13,000,000 บาท

   กรมศิลปากร                                                                                                                   11,600,000 บาท

   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม                                                                                                     16,000,000 บาท

   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                      3,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                              578,253,800 บาท

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                             2,091,800,000 บาท

   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                                                                             167,340,000 บาท

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                         169,804,500 บาท

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                       275,721,800 บาท

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                                                                                52,777,400 บาท

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                                                               71,241,600 บาท

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                            95,440,900 บาท

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                                      13,315,000 บาท

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                               20,167,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                             740,767,200 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

   สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                             20,000,000 บาท

   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                                               24,840,000 บาท

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                                         258,497,700 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                                                       1,734,600,300 บาท

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้                                                            2,765,711,000 บาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                                                                               209,575,100 บาท

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                                                               11,985,100 บาท

งบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทน รวม 546,504,000 บาท

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 96,480,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 90,000 บาท

   ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างประจำ) 18,000 บาท

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 90,000 บาท

   ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างประจำ) 18,000 บาท

สถาบันการพลศึกษา

   เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 684,000 บาท

   เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างประจำ) 132,000 บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 1,368,000 บาท

   เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด   ชายแดนภาคใต้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 399,000,000 บาท

   ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดภาคใต้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 46,170,000 บาท

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

   เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 120,000 บาท

   เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 576,000 บาท

   เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างประจำ) 228,000 บาท

สำนักพระราชวัง

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 162,000 บาท

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าจ้างประจำ) 1,116,000 บาท

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินเดือน) 252,000 บาท

งบประมาณอื่นๆ รวม 859,981,400 บาท

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

   เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท

สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

   ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรีและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,000,000 บาท

กรมการค้าภายใน

   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,500,000 บาท

   ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 240,500 บาท

   ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 282,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 900,000 บาท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 17,105,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,765,400 บาท

   เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 486,468,000 บาท

   เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556  48,120,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,025,500 บาท

ธนาคารออมสิน

   โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 188,575,000 บาท

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,000,000 บาท

**********************************

ที่มาของข้อมูล

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณรูปภาพ http://news.mthai.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: