ครม. อนุมัติลงทุนนำร่อง Smart Grid พัทยา 1,069 ล้าน

24 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 709 ครั้ง

มติ ครม. ไฟเขียว กฟภ. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,069 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,069 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูภาค(กฟภ.) รายงานว่าโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี   มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบการออกแบบและการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ตลอดจน เพื่อศึกษาประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  พัฒนาระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้งลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในด้านการปฏิบัติการต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาระบบจำหน่าย

โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) นี้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า  สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย และแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป เป็นระบบบริหารใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล ซึ่งความอัจฉริยะของโครงข่ายไฟฟ้านี้เกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เข้าไว้ด้วยกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว  เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: