ชมรมแพทย์ชนบทแถลงจี้ ทหารปล่อยตัว‘หมอสุภัทร’

22 ส.ค. 2557 | อ่านแล้ว 560 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ให้ปล่อยตัวนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ สมาชิกขาหุ้นปฎิรูปพลังงานโดยเร็ว โดยระบุว่า ตามที่นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.ร.พ.จะนะ จ.สงขลา ตลอดจนแกนนำและสมาชิก “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน” ได้เดินรณรงค์อย่างสงบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องปลุกจิตสำนึกของคนในชาติให้ช่วยคสช. ในการปฏิรูปพลังงาน เพราะตระหนักดีว่าปัญหาเรื่องพลังงานนั้น ซับซ้อน เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทั้งของคนในชาติ คนแดนไกล และต่างชาติ ลำพัง คสช.เพียงฝ่ายเดียวจึงยากที่จะปฏิรูปเรื่องนี้ได้สำเร็จ ฉันทามติของคนไทยเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเช่นนี้ได้

ตลอด 2 เดือนภายใต้คสช. ที่ได้มีการตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ขึ้น สะท้อนว่าคสช.ยังต้องได้รับแรงหนุน แรงสะท้อนจากคนไทยที่รักชาติอีกมาก จึงจะสามารถปฏิรูปพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นเรียกร้องหนึ่งที่มวลมหาประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และคาดหวังว่าเรื่องการปฏิรูปพลังงาน น่าจะเป็นประเด็นที่ คสช.ต้องการให้มีการปฏิรูปเช่นกัน

แถลงการณ์ระบุว่า เพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติ อันจะนำไปสู่การปลดเปลื้องความทุกข์ของคนไทยในหลายปีที่ผ่านมาและคืนความสุขให้คนไทยได้อย่างแท้จริง จึงชัดเจนว่าการเดินรณรงค์ครั้งนี้มิได้เป็นการต่อต้าน คสช.แต่อย่างใด ไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่กลับเป็นการหนุนเสริมการปฏิรูปพลังงานเพื่อคืนความสุขให้คนไทยตามนโยบายของคสช. แต่น่าเสียดายที่การเดินรณรงค์หนุนเสริมคสช.อย่างสงบครั้งนี้กลับถูกทหารจากค่ายเสนาณรงค์ ควบคุมตัวไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยอ้างว่าฝ่าฝืนกฎอัยการศึกนั้น

นพ.สุภัทรเป็นแพทย์ชนบทที่ทำงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานร่วม 20 ปี เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละ กล้าหาญ และรักความเป็นธรรม เป็นที่ชื่นชม เป็นแบบอย่างของน้องๆแพทย์ชนบทใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมนำนโยบาย เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทำให้ถึงแม้จะเป็นไทยพุธแต่ก็สามารถเข้าถึง เข้าใจพี่น้องมุสลิม จนสามารถพัฒนางานบริการสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ความขัดแย้งได้อย่างโดดเด่นชัดเจน

แถลงการณ์ระบุต่อว่า นอกจากนี้นพ.สุภัทรยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอด ทั้งการพูด, เขียน, อภิปราย ฯลฯ อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปฏิรูปพลังงานก็เกิดจากการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายหลังจากการวางท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่อ.จะนะ ที่มีผลกระทบต่อคนในพื้นที่ คนในชาติด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆอย่างมากมาย จึงร่วมกับประชาชนในพื้นที่ต่อสู้กับนายทุนข้ามชาติและระบบทุนนิยมมาโดยตลอด จนล่าสุดรวมตัวเป็น “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน” ชมรมแพทย์ชนบทจึงเห็นว่าสิ่งที่นพ.สุภัทร ตลอดจนสมาชิก"ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน" เดินรณรงค์มิใช่เป็นการต่อต้านคสช. แต่ต้องการสะท้อนความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งต่อคสช. ในบรรยากาศแห่งการปรองดองสมานฉัน คสช. จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการ’แยกมิตรและศัตรู’ให้ออก ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเรียกร้องดังนี้

1.ขอให้ทบทวนมาตรการการกักกันและควบคุมตัว สมาชิก "ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน" ทุกคนโดยเร็ว เพื่อให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเร็วและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ต่อไป

2.ขอให้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีให้ แกนนำ “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน”ตลอดจนนักวิชาการได้เป็นผู้ชี้แจงกับประชาชน เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ อันจะนำไปสู่ฉันทามติของคนในชาติ และหนุนเสริมการทำงานของ คสช. สปช. สนช.และรัฐบาลต่อไป โดยเร็ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: