ปชช.พอใจ1เดือนคสช. บ้านเมืองสงบเป็นระเบียบ

22 มิ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 491 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในประเด็นที่ว่า นับตั้งแต่ คสช. เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันนี้ (22 มิถุนายน) เป็นเวลา 1 เดือน โดยคสช.ได้ดำเนินงานแก้ปัญหาสำคัญในหลายเรื่อง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อ “ผลการดำเนินงาน 1 เดือน ของ คสช.” จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,614 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2557 สรุปผลดังนี้

1.จากที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 1 เดือน ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร อันดับ 1 บรรยากาศบ้านเมืองดีขึ้น สงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ร้อยละ 72.79 อันดับ 2 สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญได้หลายเรื่อง เช่น ตรวจสอบงบ ช่วยชาวนา ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 69.60 อันดับ 3 อยากให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะเข้าที่เข้าทาง ร้อยละ 65.44

2.จุดเด่นของคสช.ที่บริหารประเทศครบ 1 เดือน อันดับ 1 ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ทำงานรวดเร็ว เด็ดขาด โดยเฉพาะการจ่ายเงินจำนำข้าว ร้อยละ 49.02 อันดับ 2 จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติ ร้อยละ 32.35 อันดับ 3 การสื่อสาร ทำความเข้าใจ ชี้แจงข้อมูล ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้เป็นระยะ ๆ ร้อยละ 18.63

3.ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงานของ คสช. อันดับ 1 ยังมีคนบางกลุ่มไม่ยอมรับ ต่อต้าน มองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร้อยละ 37.98 อันดับ 2 ขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารประเทศ ทำให้ดูเหมือนเป็นการประชานิยมมากเกินไป ร้อยละ 31.73 อันดับ 3 มีคนปล่อยข่าวลือและข่าวอื่น ๆ ที่อาจทำให้คสช.เสียหายได้ เช่น กรณีแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 30.29

4.สิ่งที่อยากฝากบอกคสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ อันดับ 1 ขอเป็นกำลังใจ ขอให้ทำงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 44.08 อันดับ 2 แก้ปัญหาที่สำคัญอย่างเร่งด่วน เช่น เศรษฐกิจ ทุจริตคอร์รัปชั่น ความขัดแย้ง ฯลฯ ร้อยละ 34.02 อันดับ 3 เร่งปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ร้อยละ 21.90

5.ความพึงพอใจของประชาชน ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 1 เดือน อันดับ 1 พึงพอใจมาก ร้อยละ 50.84 เพราะทำให้บ้านเมืองสงบสุข สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างพึงพอใจ ร้อยละ 39.57 เพราะชีวิตความเป็นอยู่เข้าสู่สภาวะปกติ ปลอดภัยมากขึ้น ทหารคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ ร้อยละ 5.27 เพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น ยังมีข่าวลือที่ทำให้สับสนหรือเข้าใจผิด ฯลฯ อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเลย ร้อยละ 4.32 เพราะไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ไม่มีอิสระ ฯลฯ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ