ฮือฮากสทช.ขึ้นเงินเดือน จ่ายให้ซูเปอร์บอร์ด100%

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 20 มี.ค. 2557 | อ่านแล้ว 897 ครั้ง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (กตป.) หรือซูเปอร์บอร์ด แบ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการ กตป.จาก 120,000 บาท เป็น 225,000 บาท และคณะกรรมการ (บอร์ด) กตป.จาก 100,000 บาท เป็น 180,000 บาท การปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการแก้ไขจากเกณฑ์อัตราค่าตอบแทน อ้างอิงอัตราการคำนวณของอัตราค่าตอบแทน กสทช. และที่ปรึกษากสทช. รวมถึงคณะติดตามตรวจสอบภายใน โดยหลังจากนี้จะนำไปปรับแก้ไข และให้สำนักงาน กสทช.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่ประชุมยังได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของซูเปอร์บอร์ด จำนวน 73.21 ล้านบาท สำหรับงบดังกล่าวแบ่งเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานจำนวน 48.21 ล้านบาท และงบลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท ส่วนอีกราว 52.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบว่าจ้างที่ปรึกษา ให้รอความชัดเจนจากความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ของกสทช.อีกครั้ง ซึ่งจะตั้งเป็นรายการเงินงบกลางฉุกเฉิน โดยงบประมาณรวมทั้งหมดที่ขอมา จำนวน 170 ล้านบาท

ด้านการพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ประจำปี 2557 จำนวน 500 ล้านบาท และกรอบวงเงินที่เหลือจากปี 2556 อีกประมาณ 110 ล้านบาทโดยจะจัดสรรให้ส่วนงานนิติบุคคลต่าง ๆ ที่ขอสนับสนุน

นอกจากนี้ยังพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช์ เพิ่มอีก 17 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ที่อนุมัติไปแล้ว 63 ล้านบาท รวมเป็นใช้งบประมาณในการประมูลจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะใช้ในการจ้างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือไอทียูในการเป็นที่ปรึกษาและแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(ทีโออาร์) และการเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน
นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทน การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. (.......) หรือ ค่าไอซี เพื่อนำไปจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ โดยใช้วิธีการคำนวณซึ่งสอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ที่มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่ ปี 2556

เบื้องต้นอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้าง อิง ซึ่งจะเป็นการใช้อัตราอ้างอิง ค่าบริการโทรออกที่ 0.45 บาท และอัตราค่าบริการรับสายที่ 0.34 บาท และค่าบริการจุดเชื่อมต่อ (call Transit) ที่ 0.16 บาท

สำหรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ประกอบด้วย

1.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานซูเปอร์บอร์ด และกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง (อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

2.นายพิชัย อุตมาภินันท์ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ (กรรมการบริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัดและอดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554)

3.นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม (อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรในเครือล๊อกซเลย์และเครือเทเลคอมเอเชีย)

4.นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค (อดีตรองเลขาธิการ กสทช. และเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.))

5.พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (อดีต ผอ.สำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม และอดีตกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: