แจ้งข้อกล่าวหานายกฯ กรณีทุจริตรับจำนำข้าว

18 ก.พ. 2557 | อ่านแล้ว 551 ครั้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่ประธานวุฒิสภาให้ส่งคำร้อง ขอให้วุฒิสภาถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ส่อว่า จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายและกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุควรสงสัยว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว โดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้ดำเนินการไต่สวนมาระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่า จากการไต่สวน มีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร ยืนยันชัดเจนว่า ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ทักท้วงว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาทุจริตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการทุจริตทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการในการดำเนินการ

นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบเรื่องทุจริตในการดำเนินโครงการ จากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังได้รับรายงานเรื่องผลของการดำเนินโครงการ จากประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ว่าเสียหายถึงสองแสนล้านบาท รวมทั้งชาวนาที่ร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก ประกอบกับมีหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถึงผู้ถูกกล่าวหาให้ทบทวนและยุติโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาทุจริตในการรับจำนำข้าว การระบายข้าว และการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ

แทนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะระงับยับยั้งโครงการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯมาตรา 11 (1) กลับยืนยันที่จะดำเนินโครงการต่อไป จึงแสดงถึงเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นการจงใจใช้อำนาจหน้า ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์คณะไต่สวนได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ ให้มีหนังสือเรียกน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ ตามระเบียบไต่สวนการทุจริต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น.

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ