5รัฐวิสาหกิจเข้าขั้นวิกฤติ บินไทย-ขสมก.ขาดทุนอื้อ

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด ศูนย์ข่าว TCIJ 17 มิ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 2691 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว TCIJ รายงานว่า จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ http://dataservices.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รอบปี 2556 ซึ่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 แห่ง โดยบระบุถึงหัวข้อดังนี้ องค์การที่ขาดทุนสูงสุด, องค์กรที่มีหนี้สินรวมสูงสุด, องค์กรที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้

องค์การที่ขาดทุนสูงสุด คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดทุนสูงสุด เป็นอันดับหนึ่ง 11,999.95 บาท รองลงมาคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขาดทุน 5,353.98 ล้านบาท

องค์กรที่มีหนี้สินรวมสูงสุด ในปีงบประมาณ 2556 อันดับแรกไก้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีหนี้สินรวม 2,308,680.26 ล้านบาท รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน มีหนี้สินรวม 2,040,334.17 ล้านบาท

องค์กรที่มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุดในปีงบประมาณ 2556 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีรายได้นำส่งทั้งสิ้น 18,978.51 ล้านบาท จากกำไร 115,125.20 ล้านบาท รองลงมาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีรายได้นำส่งรัฐ 17,671.88 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 40,341.84 ล้านบาท

แนะ รสก.วิกฤติ-ปรับโครงสร้างรายจ่าย

นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลรัฐวิสาหกิจ จากเอกสาร “ข้อมูลสำคัญของรัฐวิสาหกิจไทย “ ฉบับที่ 1/57 ซึ่งระบุผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกัน ทั้ง 58 แห่ง โดยแยกเป็นกลุ่มต่างๆ 8 กลุ่มคือ

กลุ่มพลังงาน การขนส่ง การสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร สาธารณูปการ อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และกลุ่มสังคมเทคโนโลยี

พบว่ารัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายวิกฤตมีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ,การรถไฟแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า โดยมีการเสนอแนะองค์กรต่างๆดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ