เด้ง'พงศพัศ'กลับไปตร. ‘สุชาติ’พ้นอธิบดีราชทัณฑ์

4 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 603 ครั้ง

เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 3 กรกฎาคม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 84/2557 เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1.ให้กำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการ เพิ่มขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ข้อ 2.ให้พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย

ข้อ 3.ให้นายวิทยา สุริยะวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานกิจการยุติธรรม และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ข้อ 4.ให้นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ข้อ 5.ให้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้กลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ 6.ให้นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข้อ 7.ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป และเมื่อมีการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตำแหน่งในข้อ 2 เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมแล้ว ให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ข้อ 8.ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ

คสช.