รายชื่อ 58 บริษัทในเครือปตท.

3 มิ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 38452 ครั้ง


ซึ่งตามคำนิยามความเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ

1.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.29

2.PTT (Cambodia) Limited หรือ PTTCL ธุรกิจการตลาดน้ำมัน จัดตั้งขึ้นในประเทศกัมพูชา PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

3.Subic Bay Energy Co., Ltd หรือ SBECL ธุรกิจการตลาดน้ำมัน จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

4.PTT International Trading Pte Ltd หรือ PTTT ธุรกิจการค้าสากลน้ำมัน จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

5.บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือ PTTNGD ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 58

6.บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTLNG ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

7.บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด หรือ PTTPL ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

8.บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRB ธุรกิจรับจ้างบริหารงานและการตลาดน้ำมัน จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

9.บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ CHPP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

10.บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTI ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

11.PTT Green Energy Pte Limited หรือ PTTGE ธุรกิจลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ำมัน จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

12.บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หรือ PTT TANK ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

------------------------------------------------------

1.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP (ถือเป็นบริษัทลูกของ ปตท.)

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มีสัดส่วนเงินลงทุนหรือร่วมทุนเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 5 แห่ง

            1.1 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTEPI จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTEP มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           1.2 PTTEP Offshore Investment Company Limited หรือ PTTEPO จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEP มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 75
           1.3 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด หรือ PTTEPS จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทย PTTEP มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 51
           1.4 PTTEP MEA Limited หรือ PTTEP MEA จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEP มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           1.5 โครงการอาทิตย์ ประเทศไทย PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80

            บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTEPI

            บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTEPI มีสัดส่วนเงินลงทุนหรือร่วมทุนเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 10 แห่ง

            -บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ PTTEP Services จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 75
           -โครงการ พีทีทีอีพี 1 ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
           -โครงการ จี 9/43 ประเทศไทย-กัมพูชา PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
           -โครงการ แอล 22/43 ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
           -โครงการ แอล 53/43 และแอล 54/43 ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
           -โครงการ แอล 21 และแอล 28/48 ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70
           -โครงการ เอ 4, 5 และ 6/48 ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
           -โครงการ อาทิตย์ (G 8/50) ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80
           -โครงการ ซอติก้า ประเทศไทย PTTEPI มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80
           -โครงการ พม่า เอ็ม 3 ประเทศไทย PTTEPI มีมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100

            PTTEP Offshore Investment Company Limited หรือ PTTEPO

            บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ PTTEP Offshore Investment Company Limited หรือ PTTEPO ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 10 แห่ง

            -PTTEP Southwest Vietnam Company Limited หรือ PTTEP SV จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited หรือ PTTEP KV จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ100
           -PTTEP Hoang-Long Company Limited หรือ PTTEP HL จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTTEP Hoan-Vu Company Limited หรือ PTTEP HV จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTTEP Oman Company Limited หรือ PTTEP OM จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTTEP Algeria Company Limited หรือ PTTEP AG จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTTEP Holding Company Limited หรือ PTTEPH จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -Andaman Transportation Limited หรือ ATL จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100 (ปี 2554)
           -Orange Energy Limited หรือ Orange จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทย PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 53.9496
           - Andaman Transportation Limited หรือ ATL จัดตั้งขึ้นที่เกาะเคย์แมน PTTEPO มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 80

            บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด หรือ PTTEPS

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด หรือ PTTEPS ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 3 แห่ง

           -บริษัท ปตท.สผ.อันดามัน จำกัด หรือ PTTEPA จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTEPS มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -โครงการ บี 6/27 ประเทศไทย PTTEPS มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 60
           -โครงการ เอส 1 ประเทศไทย PTTEPS มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 75

2.PTT (Cambodia) Limited หรือ PTTCL

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ PTT (Cambodia) Limited หรือ PTTCL ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 1 แห่ง

            2.1 บริษัทย่อยคือ PTT (Lao) Co., Ltd หรือ PTT Lao จัดตั้งขึ้นในประเทศลาว PTTCL มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

3.Subic Bay Energy Co., Ltd หรือ SBECL

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ Subic Bay Energy Co., Ltd หรือ SBECL ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 2 แห่ง

            3.1 PTT Philippines Trading Corporation หรือ PTTTC จัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ SBECL มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           3.2 PTT Philippines Corporation หรือ PTTPC จัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ SBECL มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

4.PTT International Trading Pte Ltd หรือ PTTT

บริษัทย่อย กิจการที่ควบรวมกัน และบริษัทร่วมที่ PTT International Trading Pte Ltd หรือ PTTT ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 1 แห่ง

            4.1 PTT International Trading DMCC หรือ PTTT DMCC จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ PTTT มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

5.บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือ PTTNGD

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือ PTTNGD ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 1 แห่ง

            5.1 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือ AMATA NGD จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTNGD มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 80

6.บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRB

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRB ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 3 แห่ง

            6.1 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRM จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTRB มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           6.2 บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRS จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTRB มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           6.3 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด หรือ TLBC จัดตั้งขึ้นประเทศไทย PTTRB มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 51.05 และ PTT (บริษัทแม่) มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 48.95

7.บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTI

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ PTTI ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 3 แห่ง

            7.1 PTT Mining Limited หรือ PTTML จัดตั้งขึ้นที่เกาะฮ่องกง PTTI มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           7.2 PTT International Holding Limited หรือ PTTIH จัดตั้งขึ้นที่เกาะฮ่องกง PTTI มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           7.3 บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำกัด หรือ NSC จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTTI มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

           PTT Mining Limited หรือ PTTML

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ PTT Mining Limited หรือ PTTML ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 1 แห่ง

            -International Coal Holdings Pty Ltd หรือ ICH จัดตั้นขึ้นในประเทศออสเตรเลีย PTTML มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

            PTT International Holding Limited หรือ PTTIH

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ PTT International Holding Limited หรือ PTTIH ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 1 แห่ง

           -PTT International Investment Limited หรือ PTTII จัดตั้งขึ้นที่เกาะฮ่องกง PTTIH มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

8.PTT Green Energy Pte Limited หรือ PTTGE

บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ PTT Green Energy Pte Limited หรือ PTTGE ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทหลานของ ปตท.) มี 1 แห่ง

            8.1 Sabran Brothers Pte. Ltd. หรือ Sabran จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ PTTGE มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

            Sabran Brothers Pte. Ltd. หรือ Sabran

            บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมที่ Sabran Brothers Pte. Ltd. หรือ Sabran ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 (ถือเป็นบริษัทเหลนของ ปตท.) มี 4 แห่ง

            -Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. หรือ KTP จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ Sabran มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PT Az-Zhara จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย Sabran มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 95
           -PTT Green Energy (Hong Kong) Limited หรือ PTTGE HK จัดตั้งที่เกาะฮ่องกง Sabran มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100
           -PTT GE Netherlands Coop.U.A หรือ PTTGE Coop จัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ Sabran มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 100

บริษัทลูก หลาน เหลน ของ ปตท. ที่เข้าค่ายเป็นรัฐวิสาหกิจในปี 2555 ซึ่งจะได้รับยกเว้นจากกฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมทั้งสิ้น 58 บริษัท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิก เปิด 58 บริษัทเครือปตท.ควบรสก.-เอกชน กฎหมายปิดช่องตรวจสอบ-เอาผิดไม่ได้

***************************

ที่มา

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ขอบคุณรูปภาพจาก http://board.postjung.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: