รับหลักการ พ.ร.บ.อุ้มบุญ พร้อมผ่านวาระ 3 อีก 6 ฉบับรวม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

1 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 765 ครั้ง

สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์แล้ว ระบุเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งค้ามนุษย์ เห็นชอบผ่านวาระ 3 ให้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ความผิดถ่ายวีดีโอในโรงภาพยนตร์-คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ, พ.ร.บ.ความลับทางการค้า, พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์-มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร, ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 27 พ.ย. 2557 สนช. ได้มีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 30 คน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน และมีมติวาระ 1 รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือกฎหมายอุ้มบุญ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ ได้กำหนดบทลงโทษไว้ว่า หากพบแพทย์ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ หากดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ หากผู้ใดรับเป็นนายหน้าชี้ช่องให้รับจ้างตั้งครรภ์แทน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติอุ้มบุญ โดยระบุถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก สามารถช่วยให้มีบุตรได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และกฎหมายนี้จะช่วยกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ และควบคุมการวิจัยไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด

โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของร่าง พ.ร.บ.นี้ เพราะไม่ใช่เพียงการคุ้มครองเด็ก แต่คุ้มครองทั้งกระบวนการ โดยเฉพาะการห้ามตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า และป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งค้ามนุษย์ แต่สิ่งที่กังวลคือ กรณีที่ห้ามคู่รักร่วมเพศ หรือหลากหลายทางเพศทำอุ้มบุญ ซึ่งจะถูกมองว่า เป็นการกีดกันความเป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลว่า จะดูแลเด็กอุ้มบุญหากเกิดมาพิการอย่างไร ตลอดจนการดูแลสภาพจิตใจของหญิงที่รับตั้งครรภ์ ที่ย่อมมีความผูกพันกับเด็กในครรภ์อยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีสิทธิในเด็กก็ตาม

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังมีมติวาระ 3 ผ่านร่างพระราชบัญญัติอีก 6 ฉบับ ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) / ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) / ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... / ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) / ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)/ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการยาง ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ 1 ถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

นอกจากนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวสำคัญๆ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็มีดังต่อไปนี้

วันที่ 27 พ.ย. 2557

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ 96:82 เสียง ไม่รับคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานจากนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา กรณีแก้ไข รธน.ที่มา ส.ว.โดยมิชอบ พร้อมกำหนดวันแถลงเปิดคดีวันที่ 8 ม.ค.58

พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยผลหารือร่วมหัวหน้า ปชป. ระบุว่าความปรองดองมิใช่การนิรโทษกรรมในทุกกรณี ทั้งคดีอาญา และคดีทุจริต ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอ 3 หลักการยกร่างฯ เน้นลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้ประชาชน และการทำประชามติ

วันที่ 26 พ.ย. 2557

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ระบุว่าวิป สนช.มีมติตั้ง กมธ.ศึกษาร่าง พ.ร.บ.ป.ป.ช.เพิ่มเติม หลังพบหลายประเด็นยังไม่ชัดเจน เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ คาดพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีนี้

วันที่ 25 พ.ย. 2557

น.พ.เจตน์ ศิรธารนนท์ โฆษกวิป สนช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. ว่ามติวิป สนช.แถลงเปิดคดีนายนิคม-นายสมศักดิ์ 8 ม.ค.58 ส่วนของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ คาดเป็น 9 ม.ค.58 เนื่องจากสนช.มีกฎหมายต้องพิจารณามาก พร้อมกับทนายมีการส่งเอกสารมาเพิ่ม จึงต้องให้สมาชิกศึกษาข้อมูล พร้อมยืนยันแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ