ปีใหม่คนกรุงฯทัวร์นอก-ญี่ปุ่นติดอันดับ1 คาดสะพัด6พันล.-การเมืองไม่ใช่ตัวแปร

28 ธ.ค. 2556 | อ่านแล้ว 734 ครั้ง

จากการที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน นอกเหนือจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ทำให้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

มีวันหยุดติดต่อกันถึง 5 วัน ซึ่งเกื้อหนุนต่อการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ไม่เฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย สำหรับปลายทางท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยมในช่วงปีใหม่นี้ของนักท่องเที่ยวคนไทย คือ แหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน นอกจากจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นที่เกื้อหหนุนต่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ได้แก่ 1.ความสะดวกด้านวีซ่า โดยเฉพาะหลังจากทางการญี่ปุ่นมีมติยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นให้กับคนไทย นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 2.การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มเส้นทางการบินจากไทยไปต่างประเทศ ทั้งสนามบินนานาชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง 3.การแข่งขันของบริษัทนำเที่ยว โดยเฉพาะการนำเสนอโปรโมชั่นด้านราคาของแพ็จเกจทัวร์ เพื่อดึงดูดกลุ่มคนไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่ 2557 จะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 1.46 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากจำนวน 1.32 แสนคนในปีก่อนหน้าช่วงเดียวกัน ก่อให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.8 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 6,200 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 35-40 เป็นค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ อาทิ ค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานบันเทิงต่างๆ และการซื้อสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันที่คนไทยต่างใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในภาวะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมในต่างประเทศของคนไทย สำหรับการเดินทางไปพักผ่อนและเฉลิมฉลองรับศักราชใหม่ ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีน

“ญี่ปุ่น” ครองอันดับ 1 ปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมช่วงปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ

สำหรับคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศของไทย ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของต่างประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 502 ราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนกรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและการจองที่พัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการที่จะนำผลสำรวจมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ จากผลสำรวจสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1.ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 54.0 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 77.0 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา (เขาใหญ่, วังน้ำเขียว) พัทยา ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 23.0 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.6) มองว่า การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองไม่มีผลต่อแผนการท่องเที่ยว เพราะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนวันเดินทาง อาทิ ซื้อแพ็จเกจทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน และจองห้องพัก เป็นต้น มิฉะนั้นอาจเดินทางไม่ได้ตามวันที่กำหนด หรือต้องจ่ายค่าบริการในราคาที่แพงกว่าปกติ นอกจากนี้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะต้องมีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้าไว้ด้วย

2.สำหรับผลจากการสำรวจปลายทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ พบว่า ปลายทางท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยมอันดับ 1 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ คือ ญี่ปุ่น (คิดเป็นร้อยละ 45.9 ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ และจีน ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ เลือกเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น อาจจะด้วยความสะดวกสบายด้านวีซ่า เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติยกเว้นการขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังเกื้อหนุนให้บริษัทนำเที่ยวต่างหันมาเสนอขายแพ็จเกจท่องเที่ยวเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นกันอย่างคึกคัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันด้านราคาแพ็กเกจทัวร์ ด้วยการหาทางลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง เช่น การใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำหรือเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ส่งผลให้ราคาแพ็จเกจทัวร์ญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยถูกลงกว่าช่วงก่อนยกเลิกวีซ่า

โดยสรุป ปัจจัยความสะดวกด้านวีซ่าและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เมื่อประกอบกับความหลากหลายของเส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นเป็นปลายทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่น่าสนใจ และดึงดูดให้คนไทยเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้น ไม่เฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเช่นเทศกาลปีใหม่

คนกรุงเทพฯ กลุ่มที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองและกลุ่มที่ซื้อแพ็จเกจทัวร์มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จากการสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ 50 เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสนใจและกำลังซื้อ อย่างไรก็ดี คนกรุงเทพฯ อีกครึ่งยังเลือกที่จะซื้อแพ็จเกจทัวร์อยู่ เพราะบริษัทนำเที่ยวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า (ถ้ามี) การสำรองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งยังสามารถท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ได้อย่างหลากหลาย มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเอง โดยในแพ็จเกจทัวร์จะระบุรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยี่ยมชมไว้อย่างชัดเจน

3.สื่อออนไลน์ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวยอดนิยม ในปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสำหรับการสืบค้นข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (อาทิ การแบ่งปันภาพและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือน เป็นต้น) เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป และการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่ระบุว่า คนกรุงเทพฯ ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 82.0 สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ราคาตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น และบางส่วนยังใช้บริการสอบถามข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยว เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และมีประสบการณ์จริง

4.คนกรุงเทพฯ สำรองที่พักหรือตั๋วเครื่องบินผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ออนไลน์และบริษัทนำเที่ยว นอกจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ยังรวมถึงการจองที่พัก/ ตั๋วเครื่องบิน/ แพ็จเกจทัวร์ ทางอินเตอร์เน็ต ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนใกล้เคียงกันยังเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไม่เชื่อมั่นด้านการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ