เลือกตั้งส.ส.แต่ละครั้งต้องใช้งบฯเท่าไหร่ มีส.ส.คนไหนเคยลาออกบ้าง-เพราะอะไร

ชนากานต์ อาทรประชาชิต ศูนย์ข่าว TCIJ 28 พ.ย. 2556 | อ่านแล้ว 7209 ครั้ง

หลังจากที่มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำนวน 8 คน ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ และคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาระบุว่า จะใช้งบประมาณในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ 10 ล้านบาทนั้น ศูนย์ข่าว TCIJ ได้ตรวจสอบพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองในการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะต้องจ่ายเองนั้น ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้จ่ายไม่เกินจำนวนเงิน ซึ่งคำนวนจากจำนวนผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นๆ คูณด้วย 1,500,000 บาท

กรณีที่มีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ส.ส. ลาออก เสียชีวิต ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาทเช่นเดิม

หาก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งลาออก ต้องให้มีการเลือกตั้งใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง 180 วัน แต่หากเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จะให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนในตำแหน่งที่ว่าง โดยประกาศภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เป็นผู้จ่าย โดยในปีงบประมาณ 2554 มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 2,570,868,273.89 บาท ซึ่งนอกจากการเลือกตั้งทั่วไป 1 ครั้ง ยังมีการเลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 ครั้ง 6 จังหวัด กรณีการเลือกตั้งใหม่ 1 ครั้ง 2 จังหวัดเกิดขึ้นในปีนั้นด้วย

ส.ส.ที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ขณะที่เมื่อนับย้อนจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2539 พบว่า มีส.ส.ลาออกในปี 2556 จำนวน 14 ราย ปี 2555 ลาออก 8 ราย ปี 2554 จำนวน 8 ราย ปี 2551 จำนวน 6 ราย ปี 2547 จำนวน 14 ราย ปี 2546 จำนวน 7 ราย ปี 2545 จำนวน 2 ราย ปี 2544 จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 (พฤศจิกายน 2539 - พฤศจิกายน 2543) มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน แต่มีผู้ลาออกก่อนครบวาระมากถึง 80 คน โดยพรรคความหวังใหม่ มีสัดส่วนลาออกมากที่สุดคือ 58 คน

1.นายสมัคร สุนทรเวช                             พรรคประชากรไทย

2.นายสุมิตร สุนทรเวช                             พรรคประชากรไทย

3.นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์                             พรรคประชากรไทย

4.นางปวีณา หงสกุล                               พรรคชาติพัฒนา

5.นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ                          พรรคชาติพัฒนา

6.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์                        พรรคชาติพัฒนา

7.นายยุทธ อังกินันทน์                             พรรคชาติพัฒนา

8.นายรักษ์ ด่านกุล                                  พรรคชาติพัฒนา

9.นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์                  พรรคประชาธิปัตย์

10.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์                   พรรคประชาธิปัตย์

11.นายทวี ไกรคุปต์                                 พรรคประชาธิปัตย์

12.นายธวัชชัย สัจจกุล                            พรรคประชาธิปัตย์

13.นายปัญจะ เกสรทอง                          พรรคชาติไทย

14.นายชุมพล ศิลปอาชา                         พรรคชาติไทย

15.นายบุญชู ตรีทอง                               พรรคชาติไทย

16.นายวิรัช รัตนเศรษฐ                            พรรคชาติไทย

17.นายชูศักดิ์ แอกทอง                            พรรคกิจสังคม

18.นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์                     พรรคกิจสังคม

19.นายสุวิทย์ คุณกิตติ                            พรรคกิจสังคม

20.นายณรงค์เลิศ สุรพล                           พรรคกิจสังคม

21.นางมุกดา พงษ์สมบัติ                        พรรคกิจสังคม

22.นายปิยะ อังกินันทน์                           พรรคกิจสังคม

23.นายอร่าม โล่ห์วีระ                              พรรคความหวังใหม่

24.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ                        พรรคความหวังใหม่

25.นายประสงค์ บูรณ์พงศ์                       พรรคความหวังใหม่

26.นายมานะ คูสกุล                               พรรคความหวังใหม่

27.นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์      พรรคความหวังใหม่

28.นายไพจิต ศรีวรขาน                           พรรคความหวังใหม่

29.นายสุชาติ ศรีสังข์                              พรรคความหวังใหม่

30.นายมาโนช เชาวรัตน์                          พรรคความหวังใหม่

31.นางมยุรา อุรเคนทร์                            พรรคความหวังใหม่

32.นายรณฤทธิชัย คานเขต                      พรรคความหวังใหม่

33.พล.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์                      พรรคความหวังใหม่

34.นายเวียง วรเชษฐ์                               พรรคความหวังใหม่

35.นายระวี หิรัญโชติ                              พรรคความหวังใหม่

36.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล                    พรรคความหวังใหม่

37.ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง                          พรรคความหวังใหม่

38.นายบุญชง วีสมหมาย                        พรรคความหวังใหม่

39.นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ                 พรรคความหวังใหม่

40.นายเอกพร รักความสุข                       พรรคความหวังใหม่

41.นายเจริญ การุญ                                พรรคความหวังใหม่

42.นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย                       พรรคความหวังใหม่

43.นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร             พรรคความหวังใหม่

44.นางเกษม รุ่งธนเกียรติ                        พรรคความหวังใหม่

45.นายทศพร มูลศาสตรสาทร                 พรรคความหวังใหม่

46.นายยรรยง ร่วมพัฒนา                        พรรคความหวังใหม่

47.นายสมบัติ ศรีสุรินทร์                          พรรคความหวังใหม่

48.นายฉัตรชัย เอียสกุล                           พรรคความหวังใหม่

49.นายเฉลิมชัย เอียสกุล                         พรรคความหวังใหม่

50.ว่าที่ ร.ต.สรชาติ สุวรรณพรหม             พรรคความหวังใหม่

51.นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์                พรรคความหวังใหม่

52.พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์               พรรคความหวังใหม่

53.นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์                   พรรคความหวังใหม่

54.นายขจิตร ชัยนิคม                              พรรคความหวังใหม่

55.นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ                  พรรคความหวังใหม่

56.นายปัญญา จินตะเวช                        พรรคความหวังใหม่

57.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ                  พรรคความหวังใหม่

58.นายธีระชัย ศิริขันธ์                             พรรคความหวังใหม่

59.นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์                        พรรคความหวังใหม่

60.นายมุข สุไลมาน                                พรรคความหวังใหม่

61.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา                   พรรคความหวังใหม่

62.นายไพศาล ยิ่งสมาน                          พรรคความหวังใหม่

63.นายสุชาติ ตันเจริญ                            พรรคความหวังใหม่

64.นายเสนาะ เทียนทอง                         พรรคความหวังใหม่

65.พล.ต.ศรชัย มนตริวัต                         พรรคความหวังใหม่

66.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง                          พรรคความหวังใหม่

67.นายสุขวิช รังสิตพล                            พรรคความหวังใหม่

68.ร.ต.นุกูล ธนิกุล                                 พรรคความหวังใหม่

69.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์                 พรรคความหวังใหม่

70.นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์                     พรรคความหวังใหม่

71.นายกุศล หมีเทศ                                พรรคความหวังใหม่

72.นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์                      พรรคความหวังใหม่

73.นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่                    พรรคความหวังใหม่

74.นายอำนวย ยศสุข                              พรรคความหวังใหม่

75.นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่                พรรคความหวังใหม่

76.นายมนตรี ด่านไพบูลย์                       พรรคความหวังใหม่

77.นายธัญ การวัฒนาศิริกุล                     พรรคความหวังใหม่

78.นายชิงชัย มงคลธรรม                         พรรคความหวังใหม่

79.นายกวี สุภธีระ                                  พรรคความหวังใหม่

80.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ                        พรรคความหวังใหม่

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: