ครม.ตัดค่าตอบแทนปปง. เพิ่มค่าอาหารกลางวันนร.

22 ต.ค. 2556 | อ่านแล้ว 464 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ธุรกรรม และอนุกรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนกรรมการธุรกรรม ตำแหน่งประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท และ กรรมการธุรกรรม เดือนละ 30,000 บาท ทั้งนี้ หากเดือนใดไม่มีการประชุมหรือหากกรรมการดังกล่าวไม่ได้เข้าประชุม ให้งดจ่าย 2.ค่าตอบแทนอนุกรรมการในคณะกรรมงาน ปปง. ให้จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม โดย ประธานอนุกรรมการ ครั้งละ 1,875 บาท อนุกรรมการ ครั้งละ 1,500 บาท เลขานุการ ครั้งละ 1,200 บาท และผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ 800 บาท โดยให้จ่ายเบี้ยประชุมได้ไม่เกินเดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ที่มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ร.ท.หญิงสุณิสากล่าวว่า โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ปรับลดอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานปปง.เคยเสนอขอมาก่อนหน้านี้ เช่น ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จากเดิมขอเดือนละ 115,000 บาท แต่คณะกรรมการกลั่นกรองฯอนุมัติให้ เดือนละ 40,000 บาท หรือให้น้อยกว่าที่ขอเดือนละ 75,000 บาท และกรรมการธุรกรรม จากเดิมขอเดือนละ 100,000 บาท แต่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ อนุมัติให้ เดือนละ 30,000 บาท หรือให้น้อยกว่าที่ขอเดือนละ 70,000 บาท ค่าตอบแทนอนุกรรมการฯ ในส่วนของประธานอนุกรรมการ จากเดิม ขอครั้งละ 4,500 บาท อนุมัติให้ ครั้งละ 1,875 บาท และอนุกรรมการ จากเดิมครั้งละ 4,000 บาท อนุมัติให้ 1,500 บาท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างกรรมการธุรกรรม และอนุกรรมการ คณะกรรมการ ปปง. กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน จากเดิม อัตรา 13 บาท ต่อคน ต่อวัน เพิ่มเป็น 20 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งจะทำให้มีนักเรียนได้รับเงินเพิ่ม 5,800,469 คน โดยจะต้องใช้งบประมาณ 24,775,999,200 บาท

 

ขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ