ครม.ไฟเขียวช่วยสวนยาง ชดเชยให้ไร่ละ2,520บาท

10 ก.ย. 2556 | อ่านแล้ว 861 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบ มติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ใน 5 ประเด็น คือ 1.รับทราบการปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือยางพาราระยะสั้นเร่งด่วน ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ในการประชุม กนย. เมื่อวันที่ 5 และ 9 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร ไร่ละ 2,520 บาท หรือ เมื่อคำนวณเป็นกิโลกรัม จะเท่ากับ 12 บาท ต่อ ยางพารา 1 กิโลกรัม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจะมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 91 บาท ต่อ ยางพาราหนึ่งกิโลกรัม ณ ราคายางพาราในตลาดปัจจุบัน ที่กิโลกรัมละ 79 บาท และบนเงื่อนไขที่ว่าเกษตรกรมีต้นทุนปลูกยางประมาณ ไร่ละ 75 บาท โดยจำกัดความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่ และต้นยางต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมาตรการช่วยเหลือมีระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ

2.ครม.เห็นชอบและอนุมัติวงเงินงบกลาง ฯ จำนวน 21,248.95 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ซึ่งถือว่าเป็นการอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีที่ฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งถือว่าได้มีการอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้น 15,620.94 ล้านบาท จากเดิมที่ครม.ได้อนุมัติไว้แล้ว จำนวน 5,628.01 บาท เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2556 3.มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 4.ครม.รับทราบการเพิ่มประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการในกนย. รวม 2 ท่าน

และ 5.ครม.รับทราบมติของคณะกรรมการสงเคราะห์สวนยาง ที่งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ หรือ เงิน Cess ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ตามปกติ จะมีการเรียกเก็บจากผู้ส่งออกยางพารา แต่จะงดเรียกเก็บเป็น เวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่ถูกพ่อค้ายางหักเงินรายได้ในส่วนนี้ ประมาณ 3 บาท ต่อ ยางพารา 1 กิโลกรัม

 

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Google

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ