จับตาวางเคเบิ้ลทะเลตรัง กระทบหญ้าทะเล-ชายเลน

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 6 มี.ค. 2556 | อ่านแล้ว 675 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว (ชุดเดิม))  ซึ่งมี นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ เรื่องการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว คือ เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จ.ตรัง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีไฟฟ้าใช้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.เห็นชอบให้ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีกระแสไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จ.ตรัง) ที่มีมติอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่อนผันการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  สำหรับโครงการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

 

2.เห็นชอบการผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 มติ เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้ดำเนินการโครงการฯ ต่อไป โดยมติดังกล่าวเกี่ยวข้องในเรื่องดังนี้ 2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศไทย โดยให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โดยให้กระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการสั่งการไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าไม้ชายเลน และระงับการพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ป่าชายเลนของทางราชการ

 

2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน โดยในพื้นที่เขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ป่าชายเลนได้ฟื้นตัวกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรื่อง มติคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนโดยในเขตอนุรักษ์ ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี โดยรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)  อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเล  และระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่

 

 

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก www.skyscrapercity.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: