คลี่ผลงานรัฐบาล'สำเร็จ-ล้มเหลว' ขับเคลื่อนสร้างศก.-สังคมเข้มแข็ง เปิดยุทธศาสตร์-ไทยเข้าอาเซียน

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 5 ก.พ. 2556 | อ่านแล้ว 969 ครั้ง

 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง “การมอบนโยบายสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557” ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

 

โดยในช่วงแรกของการบรรยายเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหา ความท้าทาย ในช่วงแรกที่รัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาในบริบทต่าง ๆ ด้วย ก่อนจะระบุถึงการแก้ไขปัญหาว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง มีใครได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาบ้าง โดยเฉพาะผลลัพธ์หลักที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้คือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชนกลับคืนมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลปีที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้างอาชีพ-รายได้ เข้าถึงระบบยุติธรรม บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การคุ้มครองทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน เช่น การปฏิรูปการศึกษา, การพัฒนาระบบสวัสดิการ, การผลิตและพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการ, การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และคุ้มครอง เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน เช่น พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ, พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกำลังคน, พัฒนาบุคลาการภาครัฐ, ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, พัฒนาด่านและเมืองชายแดน, การกระจายระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ