สั่งถอนผู้ทรงคุณวุฒิสวล. ชี้ครม.แต่งตั้งโดยมิชอบ

1 มี.ค. 2556 | อ่านแล้ว 2156 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่สมาคมฯ และองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ต่อศาลปกครอง ฐานเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ใน 8 คนอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535กำหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีตัวแทนจากภาคเอกชนไม่เกิน 8 คน และกึ่งหนึ่งต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แต่คณะรัฐมนตรีกลับไปหยิบรายชื่อบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาจากการเสนอชื่อขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมาแต่งตั้ง ทำให้องค์กรนักอนุรักษ์ยอมรับไม่ได้ จึงฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กระทั่งศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติดังกล่าว

 

นอกจากนี้องค์กรนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติร่วมกันเสนอรายชื่อตัวแทนให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 4 คน คือ ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.สุรพล ดวงแข นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ แต่รัฐบาลกลับไปนำบุคคลอื่น เสนอชื่อมาแต่งตั้งแทน คือ นายพนัส ทัศนียานนท์ นางปราณี พันธุมสินชัย นายสนิท อักษรแก้ว นายจงรักษ์ ผลประเสริฐ และนายประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรัหกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นผู้แทนภาคเอกชนแต่อย่างใด อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 12 แห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 275/2556 พิพากษาเพิกถอนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว และให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

 

การที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าว ต้องพิจารณาต่อไปว่ากรรมการสิ่งแวดล้อมบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวได้ดำเนินการกระทำนิติกรรม หรือมีมติใด ๆ ออกไปนั้น จะถือได้ว่าเป็นมติที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะหรือไม่ โดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ที่สมาคมฯฟ้องร้องเพิกถอนต่อศาลอยู่หลายคดี โดยเฉพาะโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศจะต้องถือว่าโมฆะตามไปด้วย 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: