ชาวบ้านรอบสุวรรณภูมิฟ้องทอท. เรียก379ล้าน-ส่งผลกระทบสวล.

เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าว TCIJ 26 ก.ย. 2555 | อ่านแล้ว 1518 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมฯ ร่วมกับชาวบ้านรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 379 คน ยื่นฟ้องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการการกระทำละเมิด หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ ทอท. เจตนาปล่อยให้มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่า 52 ล้านคนต่อปี ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 45 ล้านคนต่อปี

 

 

การที่มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลให้กับ ทอท.มากกว่าปีละ 8,000 ล้านบาท เพราะสามารถเรียกเก็บค่าการใช้สนามบินเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผลกำไรมากขึ้น แต่กลับทำให้ชาวบ้านโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิทนทุกข์ทรมาน จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ถี่ขึ้น มีจำนวนเที่ยวบินมากกว่า 4.7 แสนเที่ยวบินต่อปี ชาวบ้านต้องหวาดผวากับปัญหามลพิษทางเสียงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมลพิษทางอากาศจากไอเสียของเครื่องบิน และการรบกวนสัญญาณจากคลื่นวิทยุ โทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ โดยที่ ทอท.และรัฐบาลไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใด ๆ เลย

 

ในการฟ้องครั้งนี้ชาวบ้านได้เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 379 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดี จนกว่าผู้ฟ้องจะชำระเสร็จสิ้น รวมทั้งขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้สนามบินสุวรรณภูมิไว้ไม่เกิน 45 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง และหากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืน ขอให้ศาลมีคำสั่งปรับเงินเป็นจำนวน 10 เท่าของอัตราค่าบริการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บการใช้สนามบินของสายการบินที่ขึ้นลงเป็นรายลำของแต่ละเที่ยวบิน จากผู้ถูกฟ้องคดี ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน นับแต่วันที่ฝ่าฝืน โดยนำเงินค่าปรับดังกล่าวทั้งหมดตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนของผู้ถูกฟ้องคดี โดยการบริหารกองทุนโดยองค์กรอิสระที่เป็นกลางและตัวแทนผู้ฟ้องคดี

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: