แนะตั้งกก.มข.ออกนอกระบบ เพื่อความโปรงใส-ชอบธรรม

24 ก.ค. 2555


 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดี ที่ตึกอธิการ โดยมีข้อเสนอให้อธิการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง มหาวิทยาลัยนอกระบบ

 

สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายนักศึกษาทำกิจกรรมคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่ออกนอกระบบ เพราะเล็งเห็นว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่ให้ออกนอกระบบยังมีข้อบกพร่อง นักศึกษา คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ ถูกละเลยการเข้าถึงของข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน และหากยังดำเนินต่อไปตามกระบวนการของคณะผู้บริหารกลุ่มเดิม ประเด็นปัญนี้ก็คงก็คงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย

 

น.ส.วรรณวิศา เกตุใหม่ ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาฯ กล่วว่า เพื่อความโปรงใสและให้การดำเนินการทุกอย่างเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตัวแทนเครือข่าย จึงมีข้อเสนอเพื่อให้อธิการรับไว้พิจารณาและดำเนินการให้ทันท่วงทีก่อนที่มหาวิทยาลัยจะถูกแปรรูปจากมติของผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว

 

ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1.ให้ยุติกระบวนการที่เกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 2.ให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยมีสัดส่วนดังนี้ ตัวแทนจากสำนักงานอธิการบดี ตัวแทนจากสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากสภาข้าราชการและลูกจ้าง ตัวแทนจากองค์การนักศึกษา ตัวแทนจากสภานักศึกษา และตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ฝ่าย 2 คน

 

3.ให้คณะทำงานร่วมดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1.) วิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเผยแพร่ให้กับ ประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.) ออกแบบและกำหนด เวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ (3.) จัดให้มีกระบวนการประชามติ เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปยื่นหนังสือในวันนี้ นายบัญชา พละพล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป ได้รับหนังสือไว้แทน เนื่องจากอธิการไม่อยู่

 

นายบัญชากล่าวถึงความคืบหน้าของการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่ออกนอกระบบว่า ตอนนี้เรื่องดังอยู่ที่ สกอ.รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายดังกล่าวอีก 5-6 ปีก็ยังคงไม่ออกนอกระบบ และกล่าวต่ออีกว่า จริงๆ แล้วผู้บริหารมหาลิทยาลัยขอนแก่นชุดนี้ไม่มีนโยบายที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเช่นกัน โดยอ้างว่า เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากนโยบาลของผู้บริหารชุดเก่า และจากอำนาจการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆนอกจากนั้นนายบัญชาจะรับเรื่องในวันนี้และให้ฝ่ายดูแลเรื่องดำเนินการต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: