‘หวยไม่มีวันตาย’(2)ระบุ4ปัจจัยกระตุ้นคน พบสาเหตุรู้ว่าเสียแต่'สนุก-ชอบเสี่ยงโชค' พระชี้คนเข้าวัดหวังเลขเด็ดมากกว่าทำบุญ

ทีมข่าวศูนย์ข่าว TCIJ 22 พ.ค. 2555 | อ่านแล้ว 2617 ครั้ง

 

‘หวย’ ความหวังของคนจน

 

ผลการวิจัยของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า หวยใต้ดิน ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย และเป็นการพนันที่เข้าถึงผู้เล่นได้ง่าย หากวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างจะเห็นได้ว่า ‘หวย’ มีความเชื่อมโยงผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้เห็นว่า การเล่นหวยในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจน ที่หวังพ้นจากสถานะยากจน และขยับอันดับสถานะมาเป็นคนชนชั้นกลาง หรือคนรวยด้วยการเสี่ยงโชค สอดคล้องกับบทความเรื่อง “หวยใต้ดิน-บนดิน : ปัญหาเชิงโครงสร้าง” ของ น.ส.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ ที่วิเคราะห์ว่า หวยใต้ดินเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งหวยใต้ดินเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกันไปตามแบบแผน ข้อตกลง กิจกรรมหวยใต้ดินตอบสนองต่อกลุ่มคนในสังคม ทำให้เกิดกลุ่มอุปถัมภ์ เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์และองค์กรกระบวนการหวยใต้ดินอย่างกว้างขวาง กลายเป็นองค์กรที่ซับซ้อน

 

ขณะเดียวกันหวยใต้ดินสะท้อนความบกพร่องของภาคส่วนต่างๆในสังคม ที่มีอยู่ว่า ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำรงอยู่ของหวยใต้ดินจึงสะท้อนให้เห็นว่า สังคมขาดความสมดุล ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมขณะนี้ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สามารถทำให้กลุ่มคนจำนวนมากในสังคมมีชีวิตที่ดี แต่กลับเพิ่มปัญหาความยากจน และกีดกันคนจน คนด้อยโอกาส คนขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันออกไปจากระบบ ปัญหาความยากจนจึงเป็นผลพวงจากโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม และกลายเป็นช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือกของคนจนในการแก้ปัญหาความยากจน

 

 

 

 

ทั้งนี้บทความดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า นอกจากสังคมขาดสมดุลแล้ว ส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น สื่อมวลชน ธุรกิจการค้า พระสงฆ์ และลัทธิความเชื่อต่างๆ ยังเป็นตัวกระตุ้นและสนับสนุนการเล่นหวยใต้ดิน แทนการส่งเสริมให้คนจน หรือกลุ่มคนเล่นหวยใต้ดิน มีทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาของตนเอง  รวมไปถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของสถาบันศาสนา ซึ่งสถาบันศาสนาสะท้อนความบกพร่องของระบบย่อยของสังคมอย่างชัดเจน กล่าวคือ การที่สถาบันศาสนาไม่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อโลกสมัยใหม่ หรือไม่สามารถช่วยให้คนในสังคมสามารถรู้เท่าทันปัญหาที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน บริโภคนิยม วัตถุนิยม เช่น เราจะใช้หลักธรรมคำสอนข้อใด ที่จะช่วยให้คนหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน หรือเข้าใจปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นกับตน หลักธรรมคำสอนข้อใดสามารถช่วยให้คนสามารถเท่าทันกับลัทธิบริโภคนิยม ความไม่สามารถในการกำหนดท่าทีต่อโลกสมัยใหม่ของหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ย่อมเป็นช่องทางให้ลัทธิพิธีต่าง ๆเข้ามามีบทบาทในการสร้างศรัทธาแทนสถาบันศาสนา

 

งานวิจัยของน.ส.สุวิดายังสะท้อนปัญหาหวยใต้ดินต่อด้วยว่า แม้ธุรกิจหวยใต้ดินก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานนับล้านคน และการเติบโตของธุรกิจหวยใต้ดิน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหวยใต้ดินเติบโตขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ เช่น ธุรกิจใบ้หวย ธุรกิจคนทรงเจ้า แต่การเติบโตของธุรกิจหวยใต้ดินได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มอุปถัมภ์ เจ้าพ่อท้องถิ่น รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมที่ลดทอนศักยภาพในการทำงานของมนุษย์ สร้างปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมสูงขึ้น การดำรงอยู่ของหวยใต้ดิน จึงเป็นสะท้อนภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไม่สามารถปรับตัวเมื่อเผชิญกับบริโภคนิยม ระบบทุนนิยมที่รุมเร้าการจัดการธุรกิจหวยใต้ดินให้มาอยู่บนดิน

 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีมุมมองด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัยที่สะท้อนปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งที่คนทั่วไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการเล่นหวย ทั้งเรื่องผลประโยชน์ ผลดีผลเสีย การสูญเสียรายได้ แต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนว่า เพราะเหตุใดคนไทยยังคงเล่นหวยอยู่ตลอดเวลา และนับวันยิ่งขยายวงกว้างออกไป กับทั้งยังมีรูปแบบมากมายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือช่องทางที่ให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่จะมาเล่นหวย

 

 

นักจิตวิทยาชี้‘แรงเสริม’เป็นจุดเริ่มให้คนติดหวย

 

 

น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ในฐานะจิตแพทย์ ให้ความเห็นว่า การติดหวยของคนไทยมีผลมาจากทางจิตวิทยาพฤติกรรม  คือ คนเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะแรงเสริม (re-inforcement) 4 ลักษณะคือ

 

 

1.Fixed Interval Fixed Ratio หมายถึงระยะเวลาและปริมาณรางวัลที่จะได้รับคงที่ เช่น การพิจารณาความดีความชอบด้วยการให้สองขั้นในระบบราชการแต่เดิม เดิมทีหน่วยราชการหลายแห่งไม่มีเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบตามผลงานที่ชัดเจน ทำให้ผู้บังคับบัญชามักใช้วิธีให้สองขั้นแก่ทุกคนโดยเรียงลำดับไปคนละปี เฉลี่ยก็จะได้สองขั้นกันทุก 5-7 ปี โดยเป็นที่ทำนายได้ล่วงหน้าว่า ปีไหนใครจะได้     การให้รางวัล (reward) หรือแรงเสริมเช่นนี้ ไม่ช่วยให้ข้าราชการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ขยันมากขึ้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่า เมื่อใดที่ตนจะได้สองขั้นและรู้ด้วยว่าจะได้เท่าไร

 

2.Fixed Interval Variable Ratio หมายถึง ระยะเวลาคงที่ แต่ปริมาณรางวัลไม่คงที่ เช่น การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุก 15 วัน การเสริมแรงวิธีนี้ทำให้คนไทยเปลี่ยนไปทุก 15 วัน กล่าวคือ เมื่อถึงวันที่ 14 ก็จะไม่เป็นอันทำงานทำการ คอยแต่จะซื้อเลขซื้อหวยด้วยความคึกคัก ทั้งนี้เพราะตัวรางวัลนั้นไม่คงที่ บ้างจะถูกรางวัลที่หนึ่ง บ้างจะถูกรางวัลเลขท้ายลดหลั่นกันไป การตกรางวัลวิธีนี้มีผลมากกว่าวิธีแรก

 

3.Fixed Ratio Variable Interval หมายถึง ปริมาณรางวัลคงที่ แต่ระยะเวลาไม่คงที่ เช่น การส่ง sms ไปตามรายการหน้าโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวี เพื่อหวังว่าข้อความของเราจะได้ขึ้นหน้าจอกับเขาบ้าง จะเห็นว่ารางวัลคือได้ขึ้นหน้าจอ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น เมื่อข้อความขึ้นหน้าจอแล้วก็คงจะชื่นใจว่า “ลำปางหนาวมาก” แต่ระยะเวลาที่จะได้รางวัลนั้นไม่แน่นอน บ้างได้ขึ้น บ้างไม่ได้ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้น ทำให้เสียค่าส่งเปล่าๆ อย่างไรก็ตามการตกรางวัลวิธีนี้ ยังสามารถดึงดูดให้คนหลายคนนั่งหน้าจอ เพื่อรอส่งข้อความได้เสมอๆ และบางคนติดมากถึงกับคอยส่งเป็นระยะๆตลอดเวลา จะเห็นว่าระยะเวลาที่ไม่คงที่ ทำให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้มาก

 

 

 

 

4.Variable Interval  Variable Ratio หมายถึง ระยะเวลาไม่คงที่และปริมาณรางวัลก็ไม่คงที่ด้วย นั่นคือการพนัน ในการเล่นไพ่ (ที่ไม่โกง) ของขาไพ่สี่ขา ไม่มีใครรู้ว่าจะชนะเมื่อไร และได้เงินรางวัลกองกลางมากน้อยเท่าไร ตัวแปรทั้ง 2 สามารถกระตุ้นให้นักพนันสามารถนั่งเล่นไพ่ได้ตลอดระยะเวลาสามวันสามคืน    เพราะนี่คือการตกรางวัลที่ได้ผล ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์มากที่สุด

 

 

หวยเป็นช่องทางลัดให้ชนชั้นกลาง-ล่างขยับฐานะ

 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพฤติกรรมการเล่นหวยทั้งหวยใต้ดินและหวยบนดินของคนไทย สะท้อนถึงสภาพทางสังคมอย่างไร น.พ.ประเสริฐกล่าวว่า สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ไม่มีทางออก สังคมไทยเป็นสังคมที่คนจนขยัน ก็ไม่มีวันเงยหน้าอ้าปาก หมดสิทธิขยับฐานะการเงินหรือชนชั้น เพราะโครงสร้างไม่เปิดโอกาส

 

“ลองนึกภาพพนักงานระดับกลางที่เงินเดือนสองหมื่นบาท เขาต้องใช้ทั้งชีวิตในการหาเงินซื้อบ้านเล็กๆสักหลัง และรถยนต์สักคัน มากที่สุดเท่านี้ เขาไม่มีทางทำอะไรได้มากกว่านี้ ที่จริงแล้วส่วนใหญ่จะทำไม่สำเร็จด้วยซ้ำ การเล่นหวยเป็นทางลัดทางเดียวที่ง่ายที่สุด” น.พ.ประเสริฐกล่าว

 

น.พ.ประเสริฐกล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่คนชนชั้นกลางเล่นหวยมากที่สุด เป็นเพราะคนระดับล่างในสังคม ยิ่งไม่มีโอกาสใดๆเลย ไม่เป็นความจริงที่ว่า ขยันแล้วจะได้ดี ในสังคมไทยที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ขยันจนตายก็ต้องยากจนเช่นนั้น ไม่มีเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนฐานะหรือเลื่อนชนชั้นสำเร็จ มักเกิดจากการเอาชนะในการศึกษาให้ได้ก่อน เช่น ได้เรียนหมอก็จะขยับเป็นคนรวยโดยง่าย แต่ปัจจุบันคนที่จะได้เรียนหมอต้องมีทุนทรัพย์กวดวิชาจำนวนมากอยู่ดี ทำให้คนจนหมดโอกาสทุกทาง เหลือทางเดียวคือเล่นหวย

 

 

เมื่อถามว่าในเชิงโครงสร้างหวยมีความเชื่อมโยงผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร น.พ.ประเสริฐกล่าวว่า หวยเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ปลอบประโลมคนจนหรือคนชั้นกลาง ที่อย่างไรก็ต้องจนและเป็นคนชั้นกลางไปตลอดชีวิต ให้หลงเชื่อว่าสังคมและชีวิตยังมีทางออก หากใครเคยดูหนังเรื่อง Matrix หวยคือเครื่องมือในการสร้างความจริงเสมือนจอมปลอม เพื่อให้คนจนและคนชั้นกลางพออยู่ได้ไปวันๆ ไม่คิดทะเยอทะยาน และสงบราบคาบไม่เรียกร้องอะไรมากนัก เพราะหลงเชื่อว่าชีวิตยังไม่ได้อับจน แต่แท้จริงแล้วชาตินี้ทั้งชาติคนชั้นล่างต้องอับจนแน่นอน ส่วนแนวทางในการแก้ไขก็คือ ปฏิรูปการศึกษา อย่าให้การศึกษาเป็นเพียงบันไดไต่ชนชั้น และลดความเหลื่อมล้ำ อย่าให้เส้นขั้นระหว่างชนชั้นปิดตาย

 

นอกจากนี้ น.พ.ประเสริฐยังเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหวยและการพนันว่า นักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ควรร่วมมือกันดูเรื่องหวยและสลากฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเดินของเงินทั้งระบบ พูดง่ายๆว่า สื่อต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่า เงินที่ใช้ซื้อหวยหรือสลากฯ เดินทางอย่างไร ไปที่ไหนบ้าง อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และแสดงให้เห็นว่า ผลจากการที่เงินเดินทางเช่นนั้น ได้สร้างความเหลื่อมล้ำหรือความเสียหายเชิงโครงสร้างมากเพียงไร ได้ตอกย้ำสังคมชนชั้นที่ไร้ทางออกให้มากยิ่งขึ้นอย่างไร

 

 

‘เชื่อโชคลาภ-ชอบเสี่ยง’ ส่วนประกอบสำคัญ

 

 

จากการวิเคราะห์ของจิตแพทย์ ทำให้มองเห็นถึงสาเหตุของพฤติกรรมการเล่นหวยของคนไทย ว่ามาจากอะไรบ้าง ซึ่งแม้จะกระจ่างชัดในเชิงวิชาการ แต่ในความเป็นจริงอาจมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยก็เป็นได้ ซึ่งนอกจากการสืบค้นหาที่มาหรือสาเหตุของการเล่นหวยของคนไทยแล้ว งานวิจัยของน.ส.นพนันท์ วรรณเทพสกุล เรื่อง “เศรษฐกิจหวยใต้ดิน : มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านธุรกิจการพนัน” ยังระบุตอนหนึ่งว่า การเล่นหวยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการพนันชนิดอื่นๆ เพราะมีมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องอยู่มาก และเข้ากันได้กับวิถีชีวิตในแบบพึ่งพิงอุปถัมภ์คุณลักษณะพิเศษหลายอย่างเป็นต้นว่าการเล่นหวยให้ “ความรู้สึก” ผู้เล่นหวยรู้สึกว่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมที่สมาชิกจำนวนมากมีการเล่นหวยเป็น กิจวัตร หรือการเล่นหวยเป็นเรื่อง “ความเชื่อ” เนื่องจากหวยเป็นการเสี่ยงโชคกับตัวเลขที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกว่าเล่นง่าย ขึ้นอยู่กับดวงและเชื่อว่าไม่ถูกโกง โดยมี“ความฝัน” เป็นตัวจุดชนวนสำคัญก่อน ตัดสินใจซื้อตัวเลข โดยมากผู้เล่นจะใช้เงินจากการทำงานตามปกติ หรือเงินเก็บสะสมส่วนหนึ่งมาเล่น จึงไม่คิดว่าตนเองนั้นต้องเดือดร้อนเมื่อทายเลขไม่ถูก

 

ในการสำรวจเรื่องพฤติกรรมการพนันแต่ละครั้งที่ผ่านมา จะเห็นชัดเจนว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นหวยตัดสินใจซื้อหวยในแต่ละงวด ได้แก่ ความชอบ เสี่ยงโชค ความสนุกสนาน และอยากรวย ซึ่งมักจะมี “ความฝัน” เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่ปัจจัยหนึ่งที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างสำคัญ ต่อพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินคือ ผู้เล่นได้ “เลขเด็ด” มา ซึ่งอาจจะมาจากหลายแหล่งหลายทิศทาง เช่น พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิงสาราสัตว์ หรือ สิ่งแปลกประหลาด

 

ซึ่งหากมองให้สอดคล้องในเหตุผล สาเหตุของการเล่นหวยมีปัจจัยต่างๆ เป็นสิ่งเร้า กระตุ้น หรือดึงดูด ก่อนจะขยับมาถึงการเสาะหาช่องทางการเล่น รวมถึงตัวเลขที่คนเล่นเชื่อว่าจะทำให้ถูกรางวัล เพื่อให้การเล่นหวยบรรลุสู่ความสำเร็จ นั่นคือ เมื่อซื้อหวยแล้วจะต้องได้รับรางวัลหรือถูกเลข

 

 

แหล่งขอเลขเด็ด-สนองความเชื่อ

 

 

 

นอกจากนี้ศูนย์ข่าว TCIJ ยังสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแหล่งขอหวย ที่มีนักเล่นหวยนิยมใช้เป็นที่พึ่งสำหรับการขอเลขเด็ด เพื่อตอบสนองให้การเล่นหวยของตนเองประสบความสำเร็จ พบว่ามีการจัดอันดับไว้ 10 แห่งคือ 1.ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนดาดฟ้าสน.พลับพลาไชย ประวัติระบุว่า เดิมชื่อ นายเตี่ยง แซ่แต้ ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย ที่ริเริ่มให้มีหวย ก ข  ในย่านสามยอด พลับพลาไชยและเยาวราชเป็นคนแรก ก่อนถึงแก่กรรม ได้บริจาคที่ดินจำนวนมากให้ทางราชการ ทำให้ผู้ที่เคารพศรัทธาจึงสร้างศาลเจ้าไว้สักการะ

ส่วนสาเหตุที่คนมากราบไหว้ขอหวย เพราะเชื่อว่าเป็นเจ้าของโรงหวยและริเริ่มเล่นหวย ทำให้เป็นที่กล่าวขานกันปากต่อปาก

 

2.ต้นโพธิ์ ริมถ.รามอินทรา หลักกม.13 ซึ่งก่อนหวยออก 1 วัน จะมีประชาชนจำนวนมากยืนรอให้ใบโพธิ์หล่นลงมาและนำไปตีเป็นเลขเด็ด บางกรณีก็จุดธูปไหว้ ขอพรให้ฝันเห็นเลขเด็ด 3.ศาลแม่นาคพระโขนง วัดมหาบุศย์ เขตพระโขนง สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ผู้ที่เข้ามาขอโชคลาภ จะเสี่ยงโชคจากลูกปิงปองที่บรรจุตัวเลข 0-9  บรรจุไว้ในไห เพื่อให้ได้ตัวเลข 4.ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีความเชื่อมาจากต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ที่ผู้คนจำนวนมากที่ศรัทธาและให้ความเคารพเนื่องจากเชื่อว่ามีเทวดาอารักษ์ จึงนิยมเดินทางไปอธิษฐานบนบานขอโชคลาภ เช่น เสาตะเคียนทองวัดสูง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, วัดบึงแก้ว อ.ชนบท จ.ขอนแก่น วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นต้น ส่วนใหญ่คนจะนำแป้งมาโรยแล้วเอามือลูบเพื่อให้เห็นตัวเลข บางกรณีนำเลขเสี่ยงเซียมซีมาตีเป็นหวย

 

5.ต้นโพธิ์ โค้งศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เชื่อกันว่าโค้งดังกล่าวเป็นโค้งร้อยศพ ทำให้คนนิยมมาขอหวยกันเป็นประจำ 6.ศาลเจ้าแม่งูจงอาง ถ.พระราม 2 ที่เล่ากันว่ารถทำถนนพระราม 2 ขับไปทับครอบครัวงูจงอาง จนเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวบ่อยครั้ง กระทั่งมีคนไปกราบไหว้ 7.ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขน สี่แยกถ.รามอินทรา ซอย 5 ตัดกับพหลโยธิน 45 เป็นที่เก็บซากรถเกิดอุบัติเหตุ และเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวบ่อยครั้ง จนมีคนไปสร้างศาลและนำรูปเสือไปวางไว้ 8.ศาลพุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2535 จึงสร้างศาลขึ้นที่วัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มีแฟนเพลงไปขอหวยและถูกหวยหลายงวดติดต่อกัน จนมีการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 9.รูปหล่อ ดร.ตั้ว พลานุกร ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม หน้าหน้าองค์การเภสัชกรรม ถ.พระรามหก ซึ่งเคยมีข่าวว่าพนักงานในองค์การเภสัชกรม 6 คน ถูกรางวัลที่หนึ่งรวมกัน 76 ล้านบาท ทำให้มีคนมากราบรูปหล่อดร.ตั้วไม่ขาดสาย 10.ศาลคุณปู่ คุณย่า เมืองทอง ศาลม้าลาย หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 

นอกจากนี้ยังมีพระและวัดชื่อดังที่มีผู้นิยมไปขอเลขเด็ดอีกหลายแห่งด้วยอาทิ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี ต.สาริกา อ.เมืองจ.นครนายก หลวงปู่ฤๅษีภารตะ ที่ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนลำตะคอง อ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา และหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ไม่นับรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า หวยไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขที่หลายคนอาจมองในเชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น แต่สำหรับสังคมไทย หวยยังมีความซับซ้อนสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมอยู่มากจนแยกกันไม่ออก โดยจะเห็นได้ว่าแม้บางคนจะไม่เชื่อเรื่องหวย หรือไม่เล่นหวยมาก่อน แต่หากนอนหลับฝันเห็นตัวเลข ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะลองเสี่ยงโชคสักครั้ง ด้วยเพราะมองว่าเป็นเรื่องไม่เสียหาย กับทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและช่องทางในการเล่นหวย ไม่ยากจนเกินไป

 

 

พระเผยคนยุคนี้เข้าวัดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

 

พระครูวิธานกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กล่าวว่า การที่คนมาขอหวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้คนรู้จักพึ่งตนเอง ขยันทำมาหากินไม่หวังพึ่งโชค ลาภ การที่มีคนมาขอหวยกับศาลแม่นาคเยอะ ถือเป็นเรื่องศรัทธาของคน พระห้ามไม่ได้ เพราะชาวบ้านทุกวันนี้หลงเชื่องมงายเรื่องโชคชะตา มีความเชื่อส่วนบุคคล และมองว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ศึกษาประวัติความเป็นมาที่แท้จริง คนสมัยโบราณเวลาศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะรู้แจ้ง รู้ชัดและนำไปปฏิบัติ เรียนรู้ธรรมเป็นโลกบาล แต่คนสมัยนี้เข้าวัดเพื่อหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และหันไปหวังความร่ำรวย เรื่องการพนันอยู่ในสายเลือด วันก่อนหวยออกผู้คนก็มาเข้าวัดโดยไม่ได้ใส่ใจในพระพุทธศาสนา แต่มาขอหวยแทน สื่อมวลชนก็มีส่วนสำคัญทำให้คนมอมเมาเรื่องหวย เรื่องความเชื่อ เพราะถ้าไม่มีการประโคมข่าว เรื่องอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  ให้เลขดัง เลขเด็ด ผู้คนก็จะไม่งมงาม มาขอหวยกันจนล้นศาล ในขณะที่คนเข้ามาทำบุญที่วัดกลับน้อยลงๆ ทุกวัน จึงอยากให้สื่อมวลชนมีวิจารณญาณในการนำเสนอข่าวด้วย อย่างไรก็ตามช่วงนี้ที่วัดมักจะมีคนเดินทางมาสักการบูชาศาลแม่นาคจำนวนมากมาบนบานเพื่อไม่ให้ตนเองติดทหาร เนื่องจากอยู่ในช่วงจับสลากเกณฑ์ทหารตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: