ครม.สัญจรภูเก็ตทุ่มงบฯ8.4ล้าน ไฟเขียว117โครงการ'อันดามัน'

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) 22 มี.ค. 2555


นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จ.ภูเก็ต ว่า คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง จำนวน 117 โครงการ วงเงิน 84,064 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 10 โครงการ วงเงิน 24,873 ล้านบาท มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการทันที ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวท่ามาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 30 ล้านบาท โครงการพัฒนาเกาะสุกร จ.ตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยว 25.94 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ที่ จ.ภูเก็ต 25.37 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ที่ จ.ระนอง 20 ล้านบาท เป็นเงิน 101.31 ล้านบาท

สำหรับโครงการของแต่ละจังหวัด 107 โครงการ วงเงิน 59,263 ล้านบาท แบ่งเป็น จ.ภูเก็ต 67 โครงการ 47,683 ล้านบาท พังงา 13 โครงการ 3,817 ล้านบาท กระบี่ 10 โครงการ 3,439 ล้านบาท ตรัง 6 โครงการ 334 ล้านบาท และระนอง 11 โครงการ 3,990 ล้านบาท

โครงการที่สามารถดำเนินการทันที สำหรับ จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จ.ภูเก็ต 25 ล้านบาท โครงการระบบท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำบ้านบางโจไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต 24.84 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ จ.ภูเก็ต 17.30 ล้านบาท โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระวิชิตสงคราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 9.11 ล้านบาท โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนเจ้าฟ้าตะวันออก 20 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนด และระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาไฟจราจรในเขต จ.ภูเก็ต 17 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 113.25 ล้านบาท

จ.ระนอง ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้วอย่างยั่งยืน 42.26 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพยาม 15 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร 10.80 ล้านบาท โครงการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย 21.12 ล้านบาท โครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 6.15 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจชุมชนโดยจัดสร้างลานปาล์มชุมชน 6.50 ล้านบาท รวมวงเงิน 101.83 ล้านบาท

จ.พังงา ประกอบด้วย โครงการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการ จ.พังงา 35 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 วงเงิน 42.98 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงเส้นทางสายเพชรเกษม ช่วงเขาหลัก-บางเนียง 30 ล้านบาท รวมวงเงิน 107.98 ล้านบาท

จ.กระบี่ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติภัยทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยว 99.34 ล้านบาท

จ.ตรัง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเขาช้างหาย อ.นาโยง จ.ตรัง 10 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว 30 ล้านบาท และโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ตรัง 64 ล้านบาท รวมวงเงิน 104 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนคลองเกาะผี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อสร้างโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ ทางยกระดับ 600 เมตร (สะพานข้ามคลองเกาะผี) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอด้วย

 

“ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 ส่งให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2555 ยกเว้นโครงการการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 ก่อนทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ” นายชลิตรัตน์กล่าว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: