ครม.สัญจรไฟเขียว12โครงการ เปิดด่าน-ทำถนนรับนิคมฯทวาย

เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าว TCIJ 20 พ.ค. 2555 | อ่านแล้ว 732 ครั้ง

 

ครม.เร่งผุดทางเชื่อมนนทบุรี-กาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.) ครั้งที่ 4/2555 เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 12 ประเด็นเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 พ.ค. ประกอบด้วย 1.สรุปโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาความเชื่อมโยงของประเทศไทยกับท่าน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.เร่งรัดการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงภาคตะวันตก 3 เส้นทางคือ โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 เส้นทาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี-บ้านห้วยตลุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วงเงินงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท , โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ (ช่วงที่2) เส้นทางบ้านห้วยตลุง อ.ท่าม่วง-บ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และโครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร จากบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี - หมายเลข 3208 บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จ.ราชบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ลงสู่ภาคใต้ ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณา จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือทวาย และการเปิดด่านบ้านพุน้ำร้อน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของสายทางหลักและสายทางรอง และเสนอให้ครม.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

 

เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษพุน้ำร้อนรับนิคมฯทวาย

 

 

3.การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการเชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจ SEC โดยจะผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตอุตสาหกรรม บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี และเร่งรัดยกระดับด่านชั่วคราวบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี เป็นด่านถาวร โดยในเบื้องต้นเปิดเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด่านพรมแดนระหว่างไทย-พม่า และร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และจังหวัดกาญจนบุรี ประสานกับทางการของพม่าในการเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวและเจรจาเพื่อขอเปิดจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ถาวรต่อไป

และยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าข้ามแดน และผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบบริหารจัดการและตรวจปล่อยคนและสินค้า รวมถึงบูรณาการระบบเอกสารและกระบวนการให้บริการให้สอดคล้องกับระบบ Nation Single Window และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับสินค้าเกษตรของพม่า

 

ยกระดับเปิดถาวรด่านเจดีย์สามองค์-ด่านสิงขร

 

4.การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนไทย-พม่า โดยจะมีการยกระดับด่านชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นด่านถาวร และเปิดจุดผ่อนปรนบ้านตะโกบน (กะลาโท่) บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เร่งดำเนินการประสานกับพม่าเพื่อร่วมดำเนินการจับเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศด่านสิงขร ให้แล้วเสร็จ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานสภาความมั่นคงฯ ติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาในพม่าทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และหากเห็นสมควรให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าตะโกบนให้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป

5.โครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต โดยขอการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทำโรงงานนำร่องใน 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้ใช้ได้จริง โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน นำข้อเสนอของกกร.ไปดำเนินการต่อไป

6.โครงการบริหารจัดการพลังงานแบบบูรณาการเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานชีวมวล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาดำเนินการ

 

 

ปรับระบบนิเวศน์คลองดำเนินสะดวก-นำร่องอุตฯนิเวศน์

 

 

7.การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่โครงการปรับปรุงระบบนิเวศน์คลองดำเนินสะดวกและคลองสาขา จ.ราชบุรี-สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โครงการนำร่องสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อเสนอโครงการฯและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการแม่น้ำท่าจีนฯ ไปพิจารณารายละเอียดแล้วนำเสนอ กบอ. พิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการต่อไป

8.โครงการถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาในรายละเอียดและความเหมาะสมของโครงการเพื่อประกบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบฯประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

 

ประกาศหัวหิน-ชะอำเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

 

 

9.การประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยง (ชะอำและปราณบุรี) โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมการประกาศเมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยง (ชะอำ-ปราณบุรี) ภายในกลุ่มท่องเที่ยว The Royal Coast ให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษตามขั้นตอนต่อไป

10.การปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชีวิต โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม เสนอขอรับการจัดสรรงบฯโดยหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการต่อไป

11.ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ....(ผลกระทบตามประกาศ FATF) โดยเรื่องนี้จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.20 พ.ค.2555

12.การปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการด้าน Climate Change ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ รับไปพิจารณาดำเนินการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: