สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนจากมหาอุทกภัยปี 2554

10 ก.พ. 2555


 

 

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
        สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
* หมายเหตุ : ตัวเลขและจังหวัดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อตไม่ตรงกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากมหาอุทกภัยปี 2554 (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
        สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

 

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตจากมหาอุทกภัยปี 2554
ข้อมูลระหว่างสิงหาคม-ตุลาคม 2554

 

คนไทย 35 คน ต่างชาติ 1 คน
อายุระหว่าง 16-79 ปี


 
 


ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
* หมายเหตุ : ตัวเลขและจังหวัดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อตไม่ตรงกันระหว่าง ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ