เปิดรายชื่อโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับว่าจ้างทำวิจัยและที่ปรึกษาปี 2551-2553 วงเงิน 241.6 ล้าน

10 ก.พ. 2555


 

                          ชื่อโครงการ     

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

6,000,000

ที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1,180,000

ที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม:ศึกษารูปแบบเนื้อหาและแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เรียน รู้จริยธรรมแนวใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1,000,000

ที่ปรึกษาโครงการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3,000,000

ที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาคุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมือง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1,000,000

ที่ปรึกษาศึกษาโครงการส่งเสริมงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ปี 2553 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,789,300

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,290,000

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,500,000

ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

1,000,000

ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยสารสนเทศประจำปี 2553-2554

การไฟฟ้านครหลวง

8,000,000

จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน รร.สิ่ง-แวดล้อม ตามโครงการ "การศึกษาอบรม รร.สิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

1,598,093

ที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

1,180,000

ที่ปรึกษาวางแผนการบริหารจัดการและให้บริการการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

2,000,000

จัดกิจกรรมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแห่งที่2 เขตทุ่งครุ

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

2,381,300

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

2,100,000

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1,846,000

ให้มหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษารุ่นใหม่

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

4,593,600

ให้มหาวิทยาลัยมหาลัยมหิดลให้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพัฒนาภาวะผู้นำ

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

2,387,000

ที่ปรึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,400,000

ที่ปรึกษาให้กับอาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจลักษณะการใช้พลังงานของอาคารฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,000,000

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2,000,000

ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน องค์การเภสัชกรรม ประจำปี2553

องค์การเภสัชกรรม

1,471,460

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

2,300,000

ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

กรมควบคุมโรค

1,250,000

โครงการฝึกอบรมการวิจัยทางสังคม

กรมควบคุมโรค

1,607,100

ที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน และโครงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5,121,600

 

โครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัยปี 2552 

 

                                  ชื่อโครงการ     

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544และ พ.ศ.2551

สำนักนายกรัฐมนตรี

1,350,000

ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประเมินผล1 ด้านการจัดทำการประเมินผลเชิงลึก

สำนักงบประมาณ

4,020,000

โครงการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดึงดูดบัณฑิตผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1,697,000

จัดสรรเงินสนับสนุนการทำวิจัยโครงการเภสัชพันธุ์ศาสตร์

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

20,000,000

ให้ทุนสนับสนุนโครงการเภสัชพันธุศาสตร์(Pharmacogenomics) ระยะที่ 5

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

13,100,000

ข้อตกลงให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติ สำหรับนักจัดการที่ได้รับการรับรองในการบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

1,500,000

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการที่ไทยรับภาระผู้หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

1,500,000

ที่ปรึกษาการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,000,000

ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิงดีเด่น

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,000,000

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเฝ้าระวังสิ้นค้าเกษตรที่มีความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2,990,000

ที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกปน. ปีงบประมาณ 2552

การประปานครหลวง

1,200,000

ที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระนอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง

1,200,000

จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมตามโครงการ การศึกษาอบรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ อบจ.สค. ในวันที่ 24 มี.ค.52-10เม.ย.52โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก่นักเรียน ม.4-5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

1,614,293

จัดทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและฐานข้อมูลชาวสวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

1,499,960

จัดจ้างทำการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

2,533,190

ที่ปรึกษาเพื่อ ปบ.งานตามโครงการจัดทำข้อมูลด้านมลพิษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

1,120,000

ที่ปรึกษาโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2553และการพัฒนากลไกเชิงยุทธศาสตร์ตามกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการยุติธรรมพ.ศ.2553-2557

กระทรวงยุติธรรม

1,200,000

ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กระทรวงยุติธรรม

15,330,000

ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม

1,289,200

ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชน ความเชื่อมั่นของประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2,000,000

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน

กรมคุมประพฤติ

1,939,940

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และ อปท. ในกระบวนการยุติธรรม:เครือข่ายและกลไกสนับสนุน

สำนักงานกิจการยุติธรรม

1,600,000

ที่ปรึกษาโครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง

สำนักงานกิจการยุติธรรม

1,992,100

ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด 3 ปี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1,562,000

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดสมรรถนะในการพัฒนาความก้าว หน้าในสายอาชีพประจำกลุ่มตำแหน่ง/สายงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร แผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนารายบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

2,900,000

ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายส่งเสริมฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

1,410,000

ที่ปรึกษาวิจัยโครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,300,000

ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการวิจัย เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการในสถาน บริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอเข้าบัญชีหลักยาแห่งชาติ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2,700,000

ทำการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

องค์การเภสัชกรรม

1,417,520

ที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

กรมควบคุมโรค

1,250,000

ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,250,000

 

 

โครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัยปี 2551 

 

                                  ชื่อโครงการ     

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

ที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานการจัดการบริการแก่เด็กในสถาบัน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2,000,000

ปฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองสิทธิสตรีกิจกรรมพัฒนากลไกและแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิการเจริญพันธ์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,900,000

ที่ปรึกษาโครงการคุ้มครองสิทธิสตรีกิจกรรมการพัฒนากลไก และแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและคุ้มครองสิทธิการเจริญพันธุ์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1,900,000

ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

3,674,000

ทำงานจัดทำแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม

กรมป่าไม้

1,800,000

ที่ปรึกษาสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลปากท่อ

องค์การจัดการน้ำเสีย

4,000,000

ที่ปรึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงจัดระเบียบพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ

กรมทรัพยากรน้ำ

3,960,000

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับผู้บริหาร 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3,999,000

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน จำนวน 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2,453,600

ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1,710,000

ที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9,000,000

ที่ปรึกษางานพัฒนาต้นแบบการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในรถยนต์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4,990,000

ที่ปรึกษาโครงการนำร่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาน้ำจืด

กรมการค้าต่างประเทศ

13,000,000

ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2,840,500

ที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างเพิ่มเติมโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ

เทศบาลตำบลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

1,000,000

ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดี อาญา พ.ศ.2546

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1,300,000

ที่ปรึกษาพัฒนาสื่อการเรียนรู้e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,200,000

วัสดุ ยา จำนวน 2 รายการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,317,170

ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการวิจัย เรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการสาธารณ สุขของรัฐเพื่อเสนอเข้าบันชียาหลักแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1,100,000

ที่ปรึกษา โครงการฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมเพื่อทำการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

กรมควบคุมโรค

1,794,000

ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมการวิจัยทางสังคม เพื่อทกการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนรวม

กรมควบคุมโรค

1,794,000

วิจัยประเมินผลโครงการวิจัยคลินิกสุขภาพเด็กดีฯ

กรมอนามัย

1,700,000

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจำนวน 998 อย่าง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1,386,200

โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3,789,500

โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4,697,000

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่หลักสูตร"นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่9

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2,900,000

 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ