3 ปี 287 ล้าน โครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับจ้างเป็นที่ปรึกษา

10 ก.พ. 2555


 

โครงการในปี 2553

 

                                  ชื่อโครงการ        

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

1 . เหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3,618,000

2. เหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1,447,200

3. ที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่สูงที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1,419,600

4. โครงการประเมินผลการดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1,315,000

5. โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1,250,000

6. ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ปี2553พื้นที่ภาคเหนือ 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,031,000

7. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

2,500,000

8. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีในการลดก๊าซ เรือนกระจกและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการกำหนดกรณีฐานของการพัฒนา โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

1,640,000

9. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ตรวจประเมินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (DOE)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

1,950,000

10. ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจังหวัดนำร่อง(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

7,000,000

11. ที่ปรึกษาออกแบบโครงการประตูสู่ภาคเหนือ ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

1,947,000

12. ที่ปรึกษาระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของ อบจ.ชม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

3,000,000

13. ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

15,000,000

14. ที่ปรึกษางานปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาระยะที่2วัดพระธาตุดอยสุเทพอ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำนักศิลปากรที่8 จังหวัดเชียงใหม่

1,390,000

15.จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานและระดับก้าวหน้าให้แก่ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3,732,755

16.ที่ปรึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,600,000

17. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3,220,000

 

โครงการปี 2552

 

                                  ชื่อโครงการ       

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

 1. ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

17,479,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนหมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3,800,000

 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพโครงการย่อย:พัฒนาศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิกนานาชาติ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

1,000,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการระบบการตามสอบผลผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

5,000,000

 1. นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราส่วน 1:4000

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5,550,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานเชียงใหม่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1,566,586

 1. จัดทำแผนแม่บทปรับปรุงกายภาพระยะ5ปีสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์เชียงใหม่

องค์การสวนพฤษศาสตร์

3,325,000

 1. รวบรวม สำรวจ เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำนิ่ง

กรมควบคุมมลพิษ

1,265,550

 1. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 โครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,300,000

 1. ที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและติดตั้งระบบบำบัดการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6,990,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

1,900,000

 1. ที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

5,400,000

 1. ที่ปรึกษาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

6,720,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ ตลาดสินค้าลิ้นจี่ของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อรองรับผลกระทบจาการเปิดเสรีทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

6,128,250

 1. ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

12,540,000

 1. ที่ปรึกษาดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการกำจัดขยะมูลฝอย จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

21,000,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแก้มลิงในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

16,000,000

 1. ดำเนินโครงการประเมินผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1,200,000

 

โครงการปี 2551

 

                                  ชื่อโครงการ       

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

 1. ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

9,600,000

 1. จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ ประจำปี 2551

การเคหะแห่งชาติ

3,073,000

 1. เหมาศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

กรมวิชาการเกษตร

3,000,000

 1. ที่ปรึกษาศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (พื้นที่ศึกษา ภาคเหนือ)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,462,000

 1. ที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,850,000

 1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำช่วง

เทศกาล

กรมควบคุมมลพิษ

1,000,000

 1. โครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

15,870,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

6,230,000

 1. ดำเนินงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวง ICT เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ๒๕๕๐

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2,900,000

 1. ที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

710,000

 1. ที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรทางด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

5,890,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินแอ่งฝาง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

2,000,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์น้ำมันด้านการกลั่นเป็นน้ำมันหินแอ่งแม่สอด จ.ตาก

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3,500,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2(ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานใน โครงการสิทธิประโยชน์ฯ กลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3,948,000

 1. ที่ปรึกษางานพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนกลุ่มที่มีศักยภาพต่ำโดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำห้องอบแห้งสำหรับพืชผลทางการเกษตร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3,999,250

 1. ที่ปรึกษาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

11,800,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

7,495,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพื่อ การอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน(ฝึกอบรม PRE อาวุโส และวิทยากรด้านทฤษฎี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3,999,700

 1. ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินบ้านนาทราย จ.ลำพูน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1,095,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย สาธิต สนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three Stages ขนาด 100 kg.w.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

5,117,500

 1. ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มคลัสเตอร์ส้ม เชียงใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ

4,468,000

 1. ที่ปรึกษาทำโครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองสวนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3,980,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตในการขนส่ง โดยรถบรรทุกภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน ของประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1,177,000

 1. ที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2,300,000

 1. ที่ปรึกษาศึกษาโครงการกำหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1,200,000

 1. ที่ปรึกษาจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออแบบแผนผังโครงการทำเหมือง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1,500,000

 1. ที่ปรึกษาจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1,500,000

 1. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการสถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2,707,500

 1. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชนกรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

541,500

 

ที่มา;ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: