เปิดรายชื่อโครงการ “วิจัย-ที่ปรึกษา”ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551-2553

10 ก.พ. 2555


 

รายชื่อโครงการในปี 2551

 

ชื่อโครงการ

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ  (บาท)

1.ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

2,398,000

2.ดำเนินการจัดอบรมสหกรณ์เพื่อรับบริหารชุมชนแบบบูรณาการโครงการบ้านเอื้ออาทร

การเคหะแห่งชาติ

8,250,000

3.จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ยโสธร และสุรินทร์ ปี 2551

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

6,976,000

4.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,072,000

5.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเลย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,850,000

6.ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,850,000

7.ที่ปรึกษาศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและ จราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(พื้นที่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,468,000

8.จ้างปรึกษาปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1-12

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

6,650,000

9.ศึกษา วิเคราะห์และให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐในหน่วยงานขนาดเล็ก

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

1,800,000

10.ที่ปรึกษาศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานในเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

1,492,155

11.ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและการอัดอากาศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3,470,000

12.ที่ปรึกษาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

11,800,000

13.โครงการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4,985,000

14.โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(กลุ่มอีสานตอนบน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9,900,000

15.โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและ ประเทศเพื่อนบ้าน(โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำฯ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

5,975,000

16.คณะศึกษาศาสตร์ มข. ดำเนินการจัดโครงการ"พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" ให้แกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

อบจ.ขอนแก่น

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1,841,370

17.ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดระดับอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1,139,775

18.ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาศักยภาพด้านอุปทานยาเสพติดเปรียบเทียบชนกลุ่มน้อยสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1,500,000

19.โครงการบริหารเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2551

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3,000,000

20.โครงการวิจัยการติดตามนโยบายการหลอมรวมสถาบันการศึกษาต่าง ๆเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,500,000

21.วิจัยเพื่อศึกษาออกแบบผังแม่บททางกายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4,000,000  

22.โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

กระทรวงอุตสาหกรรม

4,170,000

23.โครงการศึกษาการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบให้เกิดความเข้มเข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2,900,000

 

รายชื่อโครงการในปี 2552

 

ชื่อโครงการ

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ (บาท)

1.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

20,563,200

2.จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเลย

กรมพัฒนาที่ดิน

3,000,000

3.ปรึกษาเพื่อปฏิบัติตามโครงการพัฒนา

คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กรมส่งเสริมสหกรณ์

2,550,000

4.นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราส่วน1:4000

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4,330,000

ที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน5.การพัฒนาระบบราชการของกรมทางหลวงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมทางหลวง

8,500,000

6.ที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและ จราจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) จ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

11,975,000

7.ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.ยโสธร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,396,200

8.ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

23,980,500

9.ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาน

กรมทรัพยากรน้ำ

2,450,000

10.ศึกษาทดลองการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

44,630,00

11.ที่ปรึกษาดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

6,720,000

12.ที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการประเมินผลระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

4,804,910

13.ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการมูลฝอยรวมอย่างครบวงจร เทศบาลตำบลระแงง

อบต.ระแงง

1,480,000

14.ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

1,790,000

15.พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินองค์กรและให้คำปรึกษาในการออกประเมินสถานศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1,510,000

16.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบอาคารวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนครพนม

1,300,000

 

โครงการปี 2553

 

ชื่อโครงการ

หน่วยงานว่าจ้าง

งบประมาณ (บาท)

1.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

4,481,400

2.ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี2553

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3,646,500

3.ที่ปรึกษาดำเนินโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีกิจกรรมการสำรวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2,000,000

4.จัดระบบการใช้น้ำใต้ดินบนพื้นที่รับน้ำ

กรมพัฒนาที่ดิน

2,000,000

5.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2553

กรมพัฒนาที่ดิน

1,976,700

6.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2

กรมส่งเสริมสหกรณ์

3,000,000

7.ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการของกรมเจ้าท่า ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

4,880,000

8.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมทางหลวงปีงบประมาณ พ.ศ.2553

กรมทางหลวง

7,773,000

9.ที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2,640,000

10.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนหลักสูตร"การแก้ไขจุดอันตราย"

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

3,439,000

11.ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤติอุทกภัย

กรมทรัพยากรน้ำ

6,000,000

12.ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาการปนเปื้อน และการวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

22,670,000

13.ที่ปรึกษาโครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

16,271,940

14.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสวนกวาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

770,000

15.ที่ปรึกษาตามโครงการส่งเสริมการขายกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

2,146,000

16.ที่ปรึกษาในโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการอุทยานเรียนรู้มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

13,871,250

17.ที่ปรึกษาโครงการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนหลักและออกแบบ รายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

3,000,000

18.จัดอบรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานฯลฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3,074,270

19.ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,600,000

20.ดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์e-Trainin

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,000,000

21.พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,000,000

22.ที่ปรึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1,400,000

23.โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

2,644,000

24.ที่ปรึกษาทำการวิจัยโครงงานการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1,000,000

 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ