ตรังระดมถก‘พลังงานหมุนเวียน’ ต้าน‘โรงไฟฟ้าถ่านหินตรัง’

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ 7 มิ.ย. 2555


 

น.ส.ศยามล ไกรยูรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศน์วิทยา (สจน.) เปิดเผยว่า จากการที่เครือข่ายคนตรัง อันประกอบด้วย เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง มูลนิธิหยาดฝน มูลนิธิอันดามัน โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา มีวงสนทนาในระดับจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง จะจัดเวทีเสวนาเรื่อง “พลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ตรัง” ในวันที่ 9 มิ.ย.2555 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ห้องประชุมดุสิตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง

โดยเชิญนายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิชาการด้านพลังงานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ มานำเสนอเรื่อง “นโยบายพลังงานของประเทศไทย และเทคโนโลยี ผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศ”

ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอ“ศักยภาพความเป็นไปได้ของภาคใต้และจังหวัดตรังในการทำพลังงานหมุนเวียน” และนายอำนาจ คงทอง พลังงานจังหวัดตรัง นำเสนอเรื่อง “ศักยภาพและตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง”

น.ส.ศยามลกล่าวว่า ส่วนเวทีเสวนาการให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ตรัง ในวันที่ 13 มิ.ย.2555 ก็เห็นว่า ควรกำหนดวันเวลาใหม่อีกครั้ง จากการสนทนาตกลงร่วมกันในวันที่ 9 มิ.ย.2555 นี้ เพื่อวางแผนการจัดเวทีเสวนาครั้งต่อไป ในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง รับรู้อย่างทั่วถึง

น.ส.ศยามลให้ข้อมูลว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนงานที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 9 โรง เฉลี่ยกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงละ 800 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนักตามแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาล จากรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด กฟผ.ในพื้นที่ศักยภาพจังหวัดตรัง ระบุว่าใช้ถ่านหินวันละ 7,184 ตัน คิดเป็น 2.23 ล้านตันต่อปี โดยนำเข้าถ่านหินซับบิทูมินัส จากประเทศอินโดนีเซีย การขนส่งถ่านหินใช้เรือท้องแบนขนาดบรรทุก 8,000 – 9,000 ตัน

 

กรณีที่พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เรือไม่สามารถเข้าได้ จะขนส่งต่อด้วยรถบรรทุกขนาด 40 ตัน จำนวน 200 คัน เดินทางวันละ 400 เที่ยว และต้องมีสายพานลำเลียงถ่านหินขึ้นจากเรือผ่านชุมชนหรือป่าชายเลน ระยะทาง 5-7 กิโลเมตร และจะมีการส่งไฟฟ้าเข้าระบบที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุ่งสง พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.มีทางเลือก สามพื้นที่ ได้แก่ คลองเจ้าไหม ต.บางสัก อ.กันตัน บริเวณลุ่มแม่น้ำตรัง ต.นาเกลือ อ.กันตัน และบริเวณลุ่มแม่น้ำปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง

 

“เกือบ 3 ปีที่เจ้าหน้าที่ กฟผ.ได้มาทำงานมวลชนสัมพันธ์ กับชุมชนใน ต.วังวน ตำบลใกล้เคียง ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ปกครองท้องถิ่น และพาไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแผนงานระยะที่ 1 ในช่วงของการริเริ่มโครงการ โดยที่กำลังหาบริษัทที่ปรึกษาเพื่อว่าจ้างการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสับสน ขัดแย้งทางความคิด ระหว่างกลุ่มที่เอากับกลุ่มที่ไม่เอา คนตรังที่มีจิตใจอาสาในนามสมัชชาตรัง และเครือข่ายเพื่อความร่วมมือพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน มีความเห็นว่า ควรเร่งดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้านแก่ประชาชนและข้าราชการใน จ.ตรัง และประชาชนพื้นที่ ต.วังวน และตำบลใกล้เคียงใน อ.กันตัง” น.ส.ศยามลกล่าว

 

 

กำหนดการเวทีเสวนา

“นโยบายพลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดตรัง”

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง อาคารดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

 

12.30 – 13.00 น.          ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น.           ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที โดย อ.เสน่ห์ หมื่นโพธิ์

13.15 – 14.15 น.          นายศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

 นำเสนอ “นโยบายพลังงานของประเทศไทย และเทคโนโลยี และผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศ”

14.15 – 14.45 น.           อ.อุษา อ้นทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 นำเสนอ “ศักยภาพความเป็นไปได้ของภาคใต้และจังหวัดตรังในการทำพลังงานหมุนเวียน”

14.45 – 15.15 น.          นายอำนาจ คงทอง สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง

 นำเสนอ “ศักยภาพและตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง”

15.15 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนตัวอย่างการทำพลังงานหมุนเวียนในตรัง

16.00 – 16.45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตรัง กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดตรัง

16.45 – 17.00 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: