ตั้งรองนายกฯ รักษาการ  ที่ปรึกษา-รองเลขาธิการ

เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์ ศูนย์ข่าว TCIJ 2 พ.ย. 2555 | อ่านแล้ว 655 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1.ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการ ให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ ดังนี้ 1.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 2.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 3.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

4.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 5.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 6.นายชุมพล ศิลปะอาชา

 

2.ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 16 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

1.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2.นายโภคิน พลกุล ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

3.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

4.นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นาย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

5.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง)

6.นายซูการ์โน มะทา ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

7.พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา)

8.พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)

9.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นาย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

10.นายประทวน เขียวฤทธิ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

11.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา )

12.นายแสวง ฤกษ์จรัล ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)

13.น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์)

14.นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

15.นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)

16.นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ